Asiakirjakone™AvioerohakemusAvioerohakemusSähköisesti laadittava avioerohakemus. Avioerohakemuksen voi tehdä toinen puoliso yksin tai molemmat puolisot yhdessä. Avioerohakemuksen voi nyt laatia vaivattomasti asiakirjakoneella. Product #: 925872 Normaali hinta: €69.00 9.00 (Tarjous päättyy ) Myyjä: Asiakirjakauppa.fi

Avioerohakemus vaihe 1

9,00 €

Asiakirjakoneella juridisten asiakirjojen laatiminen on vaivatonta ja nopeaa.

15 min

Avioerohakemus vaihe 1 9,00 €

15 min
Avioerohakemus, jolla puolisot voivat yhdessä tai erikseen laittaa avioeron vireille. Hakemuksen jättämisen jälkeen avioero tulee saattaa voimaan harkinta-ajan jälkeen.

Lisäpalvelut

  • Asiakirjan tarkistus
  • Oikeudellinen neuvonta
  • Asiakirjan säilytys
  • Asiakirjan toimitus postitse

Mikä on avioerohakemus?

Avioliitto voidaan tuomita päättymään tuomioistuimen päätöksellä (avioero). Avioeron voi saada kuuden kuukauden harkinta-ajan jälkeen tai sen jälkeen, kun puolisot ovat asuneet erillään keskeytyksettä viimeiset kaksi vuotta. Avioeroa käsitellessään tuomioistuin ei tutki avioerohakemuksen syitä.

Jos hakemus on puolisoiden yhteinen, harkinta-aika alkaa kulua siitä, kun hakemus jätettiin tai saapui käräjäoikeudelle. Jos hakemuksen on tehnyt toinen puoliso yksin, harkinta-aika alkaa siitä, kun hakemus annettiin toiselle puolisolle tiedoksi. Käräjäoikeus ilmoittaa osapuolille harkinta-ajan alkamisesta ja siitä, miten osapuolten on toimittava, mikäli he haluavat lopullisen avioeron.

Kun harkinta-aika on kulunut, puolisot voivat yhdessä tai erikseen tehdä hakemuksen avioeroon tuomitsemisesta. Hakemus on kuitenkin tehtävä ennen kuin yksi vuosi on kulunut harkinta-ajan alkamisesta. Vaatimus avioeroon tuomitsemisesta on tehtävä samalla tavoin kuin pantaessa vireille avioeroa koskeva asia.

Puolisot voidaan tuomita avioeroon ilman harkinta-aikaa, jos he ovat keskeytyksettä asuneet erillään viimeiset kaksi vuotta. Erillään asuminen tulee osoittaa esimerkiksi väestörekisteriotteella.

Rekisteröity parisuhde voidaan purkaa käräjäoikeuden päätöksellä. Tällöin sovelletaan avioeroa koskevia säännöksiä.

Avioerohakemuksen sisältö

Avioerohakemus on tehtävä kirjallisesti ja hakijan on hakemus allekirjotettava. Avioerohakemuksen yhteydessä voidaan käräjäoikeudelle esittää sivuvaatimuksia, jotka liittyvät seuraaviina asioihin:

  • yhteiselämän lopettamisesta, eli kumpi puolisoista saa toistaiseksi jäädä asumaan perheen kotiin
  • lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta
  • elatusavun suorittamisesta lapselle tai puolisolle
  • pesänjakajan määräämisestä osituksen toimittamiseksi

Edellä mainitut asiat voidaan saattaa käräjäoikeuden ratkaistavaksi myös erillisessä oikeudenkäynnissä.

Omaisuuden jakaminen eli ositus voidaan toimittaa avioeron vireille tulon jälkeen. Puolisot voivat sopia omaisuutensa jaosta keskenään. Jos puolisot eivät pääse osituksesta sopimukseen, käräjäoikeus määrää hakemuksesta pesänjakajan suorittamaan omaisuuden osituksen.

Avioerohakemuksen laadinta

Avioerohakemus tehdään kirjallisesti käräjäoikeudelle. Hakemuksen voivat tehdä puolisot yhdessä tai erikseen. Hakemuksen voi jättää käräjäoikeuden kansliaan tai lähettää käräjäoikeuteen postitse, telekopiona tai sähköpostina.

Jos vain toinen puoliso on hakijana, käräjäoikeus antaa hakemuksen tiedoksi toiselle puolisolle ja varaa tälle tilaisuuden lausua kirjallisesti hakemuksen johdosta. Avioero myönnetään kuitenkin aina, kun sitä on haettu.

Kaipaatko apua?

Asiakaspalvelu
+ 358 40 634 1300
asiakaspalvelu@asiakirjakauppa.fi

Muita aiheeseen liittyviä asiakirjoja

Avioehtosopimus yritysvarallisuuden osalta

19,00 €

Avioehtosopimuksessa puolisot voivat sopia, että molempien tai toisen puolison yritysvarallisuus on avio-oikeudesta vapaata omaisuutta, joko kokonaan tai osittain. Yleensä yritysten perustajaosakkailta edellytetään, että he ovat puolisonsa kanssa tehneet avioehdon, jonka perusteella yritysvarallisuus suljetaan avio-oikeuden ulkopuolelle.
30 min
Avioehtosopimus, osittainen

19,00 €

Osittaisella avioehtosopimuksella puolisot voivat sopia, että tietty puolisoiden omaisuus on avio-oikeudesta vapaata. Määräys voi koskea esinekohtaisesti yksilöityä omaisuuserää tai omaisuuden saantoajankohtaa. Osittaisella avioehtosopimuksella puolisot voivat rajata aviovarallisuuden ulkopuolelle esimerkiksi itsellensä tunnesyistä tai muista syistä tärkeitä esineitä tai perinnöksi saamaansa omaisuutta.
45 min
Avioehtosopimus, kokonaan poissulkeva

19,00 €

Kokonaan poissulkevalla avioehtosopimuksella puolisot voivat sopia, että avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen päättyessä, heidän omaisuuttaan ei jaeta avioliittolain pääsäännön mukaisesti tasan. Kokonaan poissulkevalla avioehdolla puolisot voivat sopia, ettei kummallakaan ole avio-oikeutta toistensa omaisuuteen.
15 min
Avioerohakemus vaihe 2

9,00 €

Avioeroa haetaan käräjäoikeudesta kirjallisella hakemuksella. Avioeroa voi hakea puoliso yksin, tai molemmat puolisot yhdessä. Avioerohakemus on kaksivaiheinen ja hakemusten välissä on kuuden kuukauden harkinta-aika. Harkinta-ajan päätyttyä puolison on tehtävä hakemus tuomioistuimelle ja ilmoittaa, että avioero voidaan tuomita päättyneeksi.
15 min
Sopimus lapsen huoltoa, asumista, tapaamisoikeutta ja elatusta koskien

19,00 €

Lapsen huoltajat voivat sopia lapsen huollosta, asumisesta, tapaamisoikeudesta tai elatuksesta. Lapsen huollon osalta vanhemmat voivat sopia lapsen yksinhuollosta tai yhteishuoltajuudesta. Huoltajan oikeuksiin kuuluu, esimerkiksi lapsen asuinpaikasta ja –maasta, kasvatuksesta, koulutuksesta, uskonnosta ja äidinkielestä päättäminen.
75 min
Ositussopimus

129,00 €

Ositussopimuksella puolisot voivat avioliiton aikana, ennen avioeron vireille tuloa sopia siitä, miten heidän omaisuutensa jaetaan avioliiton purkautuessa. Ositussopimus ei korvaa itse ositusta, mutta ositus voidaan toimittaa ositussopimuksen mukaisesti.
75 min