Asiakirjakone™Avoimen yhtiön muuttaminen osakeyhtiöksiAvioehtosopimusSähköisesti laadittava avoimen yhtiön muuttaminen osakeyhtiöksi. Product #: 925872 Normaali hinta: €9.00 9.00 (Tarjous päättyy ) Myyjä: Asiakirjakauppa.fi

Avoimen yhtiön muuttaminen osakeyhtiöksi

9,00 €

Asiakirjakoneella juridisten asiakirjojen laatiminen on vaivatonta ja nopeaa.

30 min

Avoimen yhtiön muuttaminen osakeyhtiöksi 9,00 €

30 min
Sopimus, jolla avoimen yhtiön omistajat voivat yksimielisellä päätöksellä muuttaa avoimen yhtiön osakeyhtiöksi.

Lisäpalvelut

  • Asiakirjan tarkistus
  • Oikeudellinen neuvonta
  • Asiakirjan säilytys
  • Asiakirjan toimitus postitse

Avoimen yhtiön muuttaminen osakeyhtiöksi.

Avoin yhtiö voidaan muuttaa yksityiseksi tai julkiseksi osakeyhtiöksi. Muutoksesta säädetään laissa avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä (1998/389). Muutoksen edellytyksenä on, että kaikki yhtiömiehet (mukaan lukien äänettömät yhtiömiehet) allekirjoituksellaan hyväksyvät muutosta koskevan sopimuksen. Yhtiömuodon muuttamista koskeva päätös tehdään samassa järjestyksessä kuin yhtiösopimuksen muuttaminen.

Yhtiömuodon muuttamista koskeva sopimus

Yhtiömuodon muuttamisen perustana toimii erillinen asiakirja, eli sopimus yhtiön muuttamisesta. Sopimuksessa täytyy mainita tai siihen tulee liittää selvitys kaikista osakkeenomistajista ja kullekin tulevista osakkeista. Yhtiön tilikaudesta tulee päättää joko muutossopimuksessa tai siihen liitetyssä yhtiöjärjestyksessä. Muutossopimukseen liitetään selvitys, jossa yksilöidään omaisuus ja sillä suoritettava osakkeiden merkintähinnan maksu, sekä selvitys omaisuuden arvostamiseen vaikuttavista seikoista ja siitä, mitä menetelmiä omaisuuden arvostamisessa on käytetty. Yhtiön osakkeita voivat saada vain yhtiömiehet. Yhtiömiesten tulee kokouksessa valita osakeyhtiölle hallitus sekä tilintarkastajat. Kun hallitus ja tilintarkastajat on valittu, on valinnasta tehtävä pöytäkirja, joka lisätään muutossopimuksen liitteeksi tai valinta sisällytetään osaksi yhtiömuodon muutossopimusta. Yhtiömuodon muutossopimus on päivättävä ja allekirjoitettava yhtiömiesten toimesta.

Yhtiömuodon muuttamista koskevan sopimuksen laatiminen

Kun yhtiömuodon muutossopimus on päivätty ja allekirjoitettu, on avoimen yhtiön yhtiömiesten toimitettava yhtiökokoukselle kuuluvat vaalit. Yhtiömiesten on lisäksi yhdessä osakeyhtiölle valitun hallituksen kanssa tehtävä kaupparekisteriin ilmoitus yhtiömuodon muuttamisesta. Yhtiömuoto muuttuu, kun osakeyhtiön perustamissopimus ja yhtiöjärjestys on laadittu, rekisteröintiä koskeva ilmoitus on toimitettu Patentti- ja rekisterihallitukselle ja muutos on kirjattu kaupparekisteriin. Muutos on ilmoitettava PRH:lle kolme kuukautta muutossopimuksen allekirjoittamisen jälkeen tai muutoin yhtiömuodon muutosta koskeva päätös raukeaa. Ilmoitus allekirjoitetaan yhden hallituksen jäsenen tai hänen valtuuttamansa henkilön toimesta. Yhtiön Y-tunnus pysyy samana yhtiömuodon muutoksesta riippumatta.

Kaipaatko apua?

Asiakaspalvelu
+ 358 40 634 1300
asiakaspalvelu@asiakirjakauppa.fi

Muita aiheeseen liittyviä asiakirjoja

Yksityisliikkeen muuttaminen osakeyhtiöksi

9,00 €

Yksityisen elinkeinonharjoittajan liiketoimintaa ei voi suoraan jatkaa osakeyhtiömuotoisena. Sitä vastoin yksityisliikkeen toimintaa voidaan jatkaa perustamalla osakeyhtiö, jolloin tulee tehdä normaali osakeyhtiön perustamisilmoitus. Mikäli yksityisen elinkeinonharjoittajan liiketoiminta samalla lakkaa, tulee tästä tehdä lopettamisilmoitus. Lopettamisilmoitus on tärkeä tehdä, jos tuleva osakeyhtiö haluaa käyttää samaa tai vastaavaa nimeä mitä elinkeinonharjoittaja käytti.
30 min
Yksityisliikkeen muuttaminen kommandiittiyhtiöksi

9,00 €

Yksityisliikkeen muuttaminen kommandiittiyhtiöksi on tarpeellista, jos yritys halutaan myydä, tai toimintaa laajentaa. Yksityisliikkeen muuttuessa kommandiittiyhtiöksi tulee elinkeinonharjoittajasta usein vastuunalainen yhtiömies ja uudesta yhtiökumppanista tai yhtiökumppaneista äänettömiä yhtiömiehiä. Uudet yhtiökumppanit, mikäli vastuunalaisia, tulevat elinkeinonharjoittajan lisäksi henkilökohtaiseen vastuuseen yrityksen mukana siirtyvistä veloista.
30 min
Avoimen yhtiön yhtiösopimus

9,00 €

Avoimessa yhtiössä kaksi tai useampi osapuoli (yhtiömiehet) harjoittaa yhtiösopimuksen perusteella yhdessä elinkeinotoimintaa yhteisen taloudellisen tarkoituksen saavuttamiseksi. Avoimen yhtiön yhtiömiehet vastaavat yhtiön velvoitteista niiden täyteen määrään kuin omasta velastaan. Avoin yhtiö syntyy rekisteröimisellä. Rekisteröinti on ilmoitettava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa yhtiösopimuksen allekirjoittamisesta.
30 min
Kommandiittiyhtiön yhtiösopimus

9,00 €

Kommandiittiyhtiössä kaksi tai useampi osapuoli (yhtiömiehet) harjoittavat yhtiösopimuksen perusteella elinkeinotoimintaa yhteisen taloudellisen tarkoituksen saavuttamiseksi. Kommandiittiyhtiön yhtiösopimuksessa on mainittava yhtiön toiminimi, kotipaikka Suomessa, toimiala ja yhtiömiehet. Yhtiömies voi olla vastuunalainen tai äänetön. Yhtiösopimuksessa tulee määritellä miten vastuunalaisen ja äänettömän yhtiömiehen voitonjako tapahtuu.
30 min
Osakeyhtiön perustamissopimus

9,00 €

Osakeyhtiön perustamissopimuksen laatiminen on yksi tärkeimmistä osakeyhtiön perustamisen vaiheista. Osakeyhtiö perustetaan aina kirjallisella, osakkeenomistajien allekirjoittamalla perustamissopimuksella, joka tulee osakkeenomistajien myös yksimielisesti hyväksyä. Osakeyhtiötä ei ole mahdollista rekisteröidä ilman kirjallista perustamissopimusta.
30 min