Asiakirjakone™HoitotestamenttiHoitotestamenttiSähköisesti laadittava hoitotestamentti. Hoitotestamentin voi laatia siltä varalta, että henkilö menettää oikeustoimikelpoisuutensa vakavan sairauden, onnettomuuden tai vanhuuden heikkouden vuoksi. Hoitotestamentin voi nyt laatia vaivattomasti asiakirjakoneella. Product #: 925872 Normaali hinta: €59.00 9.00 (Tarjous päättyy ) Myyjä: Asiakirjakauppa.fi

Hoitotestamentti

9,00 €

Asiakirjakoneella juridisten asiakirjojen laatiminen on vaivatonta ja nopeaa.

15 min

Hoitotestamentti 9,00 €

15 min
Hoitotestamentti eli hoitotahto, jolla laatija voi määrätä miten häntä hoidetaan silloin, kun hän ei itse ole kykenevä siitä päättämään.

Lisäpalvelut

  • Asiakirjan tarkistus
  • Oikeudellinen neuvonta
  • Asiakirjan säilytys
  • Asiakirjan toimitus postitse

Mikä on hoitotestamentti?

Hoitotestamentti on hoitotahdon kirjallinen muoto. Sen voi laatia siltä varalta, että henkilö menettää oikeustoimikelpoisuutensa vakavan sairauden, onnettomuuden tai vanhuuden heikkouden vuoksi. Se on vapaamuotoinen asiakirja, jolla henkilö voi esimerkiksi ilmoittaa, haluaako hän elämäänsä keinotekoisesti jatkettavan (kuten pitämällä häntä hengityskoneessa onnettomuuden jälkeen, jos nopeaa toipumista ei ole odotettavissa), annetaanko hänelle tehoelvytystä tai haluaako hän osallistua kokeellisiin hoitoihin.

Hoitotestamentti varmistaa potilaalle, että hänen hoitoon liittyvä tahtonsa huomioidaan kaikissa tilanteissa, esimerkiksi äkillisessä onnettomuudessa tai tajuttomuuden aikana. Hoitotestamentti allekirjoitetaan ja todistetaan kuten oikea testamentti. Kopion tästä asiakirjasta voi tallettaa hoitavan sairaalan potilastietokantaan.

Hoitotahdon noudattamatta jättämisestä tai sen vastaisesta toiminnasta voi tehdä kantelun ensisijaisesti aluehallitukselle.

Hoitotestamentin sisältö

Henkilö voi etukäteen päättää onko hoitotestamentissa mainintaa elvytyskiellosta, joka tunnetaan kansainvälisestä lyhenteestä DNR (Do Not Resuscitate - Ei saa elvyttää) tai DNAR (Do Not Attempt Resuscitation). Tällöin hoitohenkilökunta ei edes yritä elvytystä. Kuoleman lähestyessä omaisten ja potilaan kanssa voidaan kuolevan papereihin merkitä hoitolinjaus: papereihin voidaan kirjoittaa kirjaimet ”SLK” eli ”sallitaan luonnollinen kuolema” (tai "AND", "Allow Natural Death"), jolloin hoitohenkilökunta tietää, että omaiset tai kuoleva eivät halua voittaa muutamaa ylimääräistä elinpäivää raskailla hoidoilla.

Potilaslain mukaan potilaalla on oikeus kieltäytyä hoidosta sen jälkeen, kun hän on saanut hoitohenkilökunnalta tiedon kieltäytymisen merkityksestä terveyteensä. Potilaskertomuksen merkinnöistä tulee ilmetä, että potilaalle on annettu riittävä selvitys niistä vaikutuksista, joita potilaan tahdon noudattamisella on. Henkilö voi hyvissä ajoin tallettaa kopion hoitotestamentista sairaanhoitopiirin häntä koskeviin tietoihin, jolloin ne ovat välittömästi saatavilla.

Hoitotestamentilla henkilö voi antaa luvan omien elintensä käyttöön kuolemansa jälkeen. Käytännössä se tarkoittaa myös sitä, että aivokuolleen henkilön elintoimintoja ei keinotekoisesti ylläpidetä, jos henkilön elimiä voidaan käyttää toisen henkilön hyödyksi elimen siirrossa.

Hoitotestamenttiin voi sisältää ns. ruumiinluovutustestamenttiä koskevan ehdon, jonka perustella henkilö voi luovuttaa ruumiinsa tieteelliseen käyttöön. Lopuksi sen saanut laitos hankkii arkun ja huolehtii tuhkauksesta.

Hoitotestamentin laadinta

Hoitotestamentin tekijällä tulee olla asiasta riittävä ymmärrys eli hänellä ei saa olla sellaista sieluntoiminnan häiriötä, joka estäisi häntä ymmärtämästä, mitä on tekemässä.

Hoitotestamentti tulee laatia määrämuodossa. Se tarkoittaa pääsäännön mukaan hoitotestamentin tekemistä kirjallisesti ja sen allekirjoittamista kahden esteettömän, vähintään 15-vuotiaan todistajan ollessa yhtäaikaisesti läsnä. Todistajien tulee todistaa testamentti omilla allekirjoituksillaan, mutta heille ei kuitenkaan tarvitse esittää testamentin sisältöä. Riittää että he tietävät kyseessä olevan hoitotestamentin.

Kaipaatko apua?

Asiakaspalvelu
+ 358 40 634 1300
asiakaspalvelu@asiakirjakauppa.fi

Muita aiheeseen liittyviä asiakirjoja

Testamentti

19,00 €

Testamentti on kuolemanvarainen, vastikkeeton ja yksipuolinen oikeustoimi, jolla perittävä määrää siitä, kenelle hänen omaisuutensa on hänen kuolemansa jälkeen menevä. Testamentin tekeminen on ainoa keino, jolla voidaan pätevästi syrjäyttää laillinen perimysjärjestys ja toteuttaa testamentin tekijän tahto.
60 min
Legaatti

19,00 €

Erityistestamenttia eli legaattia käytetään testamentattaessa tiettyä omaisuutta. Erityistestamentilla voidaan testamentata irtainta omaisuutta, esimerkiksi jonkin tavaran, rahamäärän tai osakkeita. Eritystestamentilla voidaan joustavasti antaa esimerkiksi käyttö- tai tuotto-oikeuden johonkin omaisuuserään. Kiinteää omaisuutta testamentattaessa käytetään yleensä yleistestamenttia vaikka erityistestamentti soveltuu siihen samalla tavalla.
45 min
Perinnöstä luopuminen, ilmoitus perittävälle

9,00 €

Mikäli perillinen haluaa luopua perinnöstä, on hänen tehtävä perinnöstä luopuminen eli negatiivinen perintösopimus. Perinnöstä luopuminen, jos sitä ei ole rajattu tiettyyn omaisuuserään, koskee kaikkea luopumishetken jälkeenkin saatua omaisuutta. Perinnöstä luopumista ei voi peruuttaa.
15 min
Perinnöstä luopuminen, ilmoitus osakkaille

9,00 €

Perinnöstä luopumista koskevaa asiakirjaa käytetään tilanteessa, jossa perillinen haluaa luopua perinnöstä perittävän kuoleman jälkeen. Perinnöstä voidaan luopua, mikäli perillinen ei ole ryhtynyt toimiin, jotka voitaisiin katsoa toimiksi perinnön vastaanottamiseksi; kuten osallistunut irtaimen jakoon, perinyt kuolinpesän saatavia tai vedonnut osakkaan oikeussuojakeinoihin.
15 min
Lakiosailmoitus

9,00 €

Lakiosan määrä on puolet lainmukaisesta perintöosasta. Testamentilla ei voi poistaa rintaperillisen oikeutta lakiosaan. Testamentti on perillistä kohtaan tehoton siltä osin kuin se estää häntä saamasta lakiosaansa jäämistöstä tai rajoittaa hänen oikeuttaan määrätä lakiosana tulevasta omaisuudesta.
15 min
Kutsu perunkirjoitukseen

9,00 €

Perunkirjoituksen ajasta ja paikasta on ilmoitettava hyvissä ajoin osakkaille ja leskelle. Perunkirjoitukseen on kutsuttava kuolinpesän osakkaat: perilliset, yleistestamentin saajat, eloonjäänyt puoliso, sekä uskotut miehet. Erityistestamentinsaaja voidaan kutsua, jos niin halutaan.
15 min