Asiakirjakone™Aviopuolisoiden keskinäinen testamenttiKeskinäinen testamenttiSähköisesti laadittava aviopuolisoiden keskinäinen testamentti. Keskinäisellä testamentilla aviopuolisot voivat jakaa perintöä perintökaaresta poikkeavalla tavalla tai suojata lesken aseman. Keskinäisen testamentin voi nyt laatia vaivattomasti asiakirjakoneella. Product #: 925872 Normaali hinta: €139.00 19.00 (Tarjous päättyy ) Myyjä: Asiakirjakauppa.fi

Keskinäinen testamentti

19,00 €

Asiakirjakoneella juridisten asiakirjojen laatiminen on vaivatonta ja nopeaa.

45 min

Keskinäinen testamentti 19,00 €

45 min
Keskinäisellä testamentilla puolisot voivat ilmoittaa tahtonsa omaisuutensa toisen puolison kuoleman jälkeen. Keskinäisellä testamentilla voidaan turvata puolison asema kuolinpesässä.

Lisäpalvelut

  • Asiakirjan tarkistus
  • Oikeudellinen neuvonta
  • Asiakirjan säilytys
  • Asiakirjan toimitus postitse

Mikä on keskinäinen testamentti?

Keskinäinen testamentti on aviopuolisoiden tahdonilmaisu, jolla aviopuolisot ilmoittaa tahtonsa omaisuutensa kohtalosta toisen puolison kuoleman jälkeen.

Keskinäinen testamentti laaditaan usein yhtenä asiakirjana, mutta se ilmaisee kuitenkin kahden tai useamman testamentintekijän testamenttaustahdon. Yleensä keskinäisen testamentin laativat puolisot, mutta se ei kuitenkaan ole välttämätöntä. Keskinäisen testamentin voivat laatia esimerkiksi myös lapsettomaksi jääneet sisarukset toistensa hyväksi.

Keskinäinen testamentti voi olla joko omistusoikeustestamentti tai hallintaoikeustestamentti. Omistusoikeustestamentilla siirtyy omistusoikeus ja hallintaoikeustestamentilla ainoastaan hallintaoikeus vainajan omaisuuteen testamentin saajalle.

keskinäisellä testamentilla voidaan turvata myös avopuolison asema. Avopuoliso ei nimittäin peri edes lapsetonta avopuolisoaan, eikä hän myöskään saa jäädä puolisoiden yhteiseen kotiin asumaan ilman testamentin määräystä.

Keskinäisen testamentin sisältö

Puolisot voivat laatia keskinäisen testamentin siten, että sillä annetaan hallintaoikeus leskelle. Tällöin siirtyy ensiksi kuolleen puolison omaisuuden omistusoikeus suoraan lapsille, mutta leski saa omaisuuteen käyttö- eli hallintaoikeuden. Leski ei tällöin joudu maksamaan perintöveroa saamastaan käyttöoikeudesta ja myös lasten perintöveroa pienentää lesken saama käyttöoikeus. Hallintaoikeustestamentilla voidaan turvata lesken asema ja samalla varmistaa, että omaisuus menee rintaperillisille.

Jos keskinäinen testamentti on omistusoikeustestamentti, voidaan leskelle testamentata omaisuutta omistusoikeuksin verovapaasti 80 000 euron arvosta, jolloin esimerkiksi rahavarojen ja omaisuuden saaminen lisää lesken turvaa ja toimintavapautta

Testamenttiin voidaan myös lisätä ehto, jonka mukaan testamentin saaja voi valita, ottaako hän testamentin vastaan kokonaan tai osittain taikka ottaako hän omaisuuteen omistusoikeuden vai ainoastaan hallintaoikeuden.

Keskinäisen testamentin laadinta

Keskinäisen testamentin tekijällä tulee olla asiasta riittävä ymmärrys eli hänellä ei saa olla sellaista sieluntoiminnan häiriötä, joka estäisi häntä ymmärtämästä, mitä on tekemässä.

Keskinäinen testamentti tulee laatia määrämuodossa. Se tarkoittaa pääsäännön mukaan testamentin tekemistä kirjallisesti (laadittavaa asiakirjaa kutsutaan testamenttiasiakirjaksi) ja sen allekirjoittamista kahden esteettömän, vähintään 15-vuotiaan todistajan ollessa yhtäaikaisesti läsnä. Todistajien tulee todistaa testamentti omilla allekirjoituksillaan, mutta heille ei kuitenkaan tarvitse esittää testamentin sisältöä. Riittää että he tietävät kyseessä olevan testamentin. Tietyissä olosuhteissa määrämuodosta voidaan poiketa, jolloin kyse on hätätilatestamentista. Testamentti on siis eri käsite kuin testamenttiasiakirja.

Testamenttiin voi halutessaan liittää määräyksiä hautajaisten järjestelystä, tosin käytännön seikkojen vuoksi niitä ei aina voida toteuttaa.

Kaipaatko apua?

Asiakaspalvelu
+ 358 40 634 1300
asiakaspalvelu@asiakirjakauppa.fi

Muita aiheeseen liittyviä asiakirjoja

Testamentti

19,00 €

Testamentti on kuolemanvarainen, vastikkeeton ja yksipuolinen oikeustoimi, jolla perittävä määrää siitä, kenelle hänen omaisuutensa on hänen kuolemansa jälkeen menevä. Testamentin tekeminen on ainoa keino, jolla voidaan pätevästi syrjäyttää laillinen perimysjärjestys ja toteuttaa testamentin tekijän tahto.
60 min
Legaatti

19,00 €

Erityistestamenttia eli legaattia käytetään testamentattaessa tiettyä omaisuutta. Erityistestamentilla voidaan testamentata irtainta omaisuutta, esimerkiksi jonkin tavaran, rahamäärän tai osakkeita. Eritystestamentilla voidaan joustavasti antaa esimerkiksi käyttö- tai tuotto-oikeuden johonkin omaisuuserään. Kiinteää omaisuutta testamentattaessa käytetään yleensä yleistestamenttia vaikka erityistestamentti soveltuu siihen samalla tavalla.
45 min
Hoitotestamentti

9,00 €

Hoitotestamentilla henkilö ilmaisee tahtonsa siitä, miten toivoo hoitonsa järjestettävän, jos henkilö sairauden tai muun esteen seurauksena on itse kykenemätön tuomaan hoitotahtonsa julki. Hoitotestamentissa voidaan yksilöidä hyvinkin tarkkaan mitä lääketieteellisiä toimia henkilölle saa tehdä.
15 min
Perinnöstä luopuminen, ilmoitus perittävälle

9,00 €

Mikäli perillinen haluaa luopua perinnöstä, on hänen tehtävä perinnöstä luopuminen eli negatiivinen perintösopimus. Perinnöstä luopuminen, jos sitä ei ole rajattu tiettyyn omaisuuserään, koskee kaikkea luopumishetken jälkeenkin saatua omaisuutta. Perinnöstä luopumista ei voi peruuttaa.
15 min
Perinnöstä luopuminen, ilmoitus osakkaille

9,00 €

Perinnöstä luopumista koskevaa asiakirjaa käytetään tilanteessa, jossa perillinen haluaa luopua perinnöstä perittävän kuoleman jälkeen. Perinnöstä voidaan luopua, mikäli perillinen ei ole ryhtynyt toimiin, jotka voitaisiin katsoa toimiksi perinnön vastaanottamiseksi; kuten osallistunut irtaimen jakoon, perinyt kuolinpesän saatavia tai vedonnut osakkaan oikeussuojakeinoihin.
15 min
Lakiosailmoitus

9,00 €

Lakiosan määrä on puolet lainmukaisesta perintöosasta. Testamentilla ei voi poistaa rintaperillisen oikeutta lakiosaan. Testamentti on perillistä kohtaan tehoton siltä osin kuin se estää häntä saamasta lakiosaansa jäämistöstä tai rajoittaa hänen oikeuttaan määrätä lakiosana tulevasta omaisuudesta.
15 min
Kutsu perunkirjoitukseen

9,00 €

Perunkirjoituksen ajasta ja paikasta on ilmoitettava hyvissä ajoin osakkaille ja leskelle. Perunkirjoitukseen on kutsuttava kuolinpesän osakkaat: perilliset, yleistestamentin saajat, eloonjäänyt puoliso, sekä uskotut miehet. Erityistestamentinsaaja voidaan kutsua, jos niin halutaan.
15 min