Asiakirjakone™Kommandiittiyhtiön yhtiösopimusAvioehtosopimusSähköisesti laadittava kommandiittiyhtiön yhtiösopimus. Product #: 925872 Normaali hinta: €9.00 9.00 (Tarjous päättyy ) Myyjä: Asiakirjakauppa.fi

Kommandiittiyhtiön yhtiösopimus

9,00 €

Asiakirjakoneella juridisten asiakirjojen laatiminen on vaivatonta ja nopeaa.

30 min

Kommandiittiyhtiön yhtiösopimus 9,00 €

30 min
Sopimus, jolla yhtiömiehet päättävät perustaa kommandiittiyhtiön ja sopivat yritystoiminnan yhteisistä säännöistä.

Lisäpalvelut

  • Asiakirjan tarkistus
  • Oikeudellinen neuvonta
  • Asiakirjan säilytys
  • Asiakirjan toimitus postitse

Mikä on kommandiittiyhtiön yhtiösopimus?

Kommandiittiyhtiö perustetaan yhtiösopimuksella. Yhtiösopimus on yhtiömiesten välinen vapaamuotoinen sopimus, jossa sovitaan yritystoiminnan yhteisistä säännöistä. Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiösopimuksiin sovelletaan pitkälti samoja sääntöjä. Kommandiittiyhtiön yhtiösopimus tulee laatia kirjallisesti. Kommandiittiyhtiön rekisteröiminen Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin edellyttää yhtiösopimuksen kirjallista muotoa.

Yhtiösopimuksen sisältö

Yhtiösopimuksen vähimmäissisältö määritellään laissa avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä (1988/389). Kommandiittiyhtiön yhtiömiehet voivat hyvin pitkälti sopia vapaasti yhtiösopimuksen sisällöstä, eli siitä millaisia sääntöjä yhtiösuhteessa noudatetaan. Lain mukaan yhtiösopimuksessa on kuitenkin oltava tietyt vähimmäisvaatimukset. Yhtiösopimukseen tulee ottaa yhtiön toiminimi, kotipaikkana oleva Suomen kunta, yhtiön toimiala sekä yhtiön toimiala. Kommandiittiyhtiön yhtiösopimuksessa tulee lisäksi määritellä yhtiön vastuunalaiset ja äänettömät yhtiömiehet sekä äänettömien yhtiömiesten panosten suuruus euroissa. Yhtiösopimukseen voidaan ottaa erilaisia vapaaehtoisia määräyksiä koskien esimerkiksi vastuunalaisten yhtiömiesten työnjako, yhtiön toiminimenkirjoitusoikeutta, toimitusjohtaja, yhtiön tilikautta ja tilintarkastusta. Kommandiittiyhtiön yhtiösopimukseen on syytä ottaa määräys siitä, miten äänettömän yhtiömiehen voitto-osuus lasketaan ja onko äänettömällä yhtiömiehellä oikeus siirtää yhtiöosuutensa toiselle ilman vastuunalaisten yhtiömiesten suostumusta. Olennaisia ovat myös määräykset yhtiösopimuksen irtisanomisesta ja toiminnan jatkumisesta yhtiömiehen kuoltua.

Yhtiösopimuksen laatiminen

Kommandiittiyhtiö syntyy yhtiömiesten välisellä vapaamuotoisella sopimuksella. Vaikka sopimusta ei ole pakollista tehdä kirjallisesti, sopimuksen ja siihen mahdollisesti myöhemmin sovittavien muutosten tekeminen kirjallisesti on suositeltavaa.

Sopimus on päivättävä ja allekirjoitettava kaikkien yhtiömiesten toimesta. Yhtiösopimuksen laatiminen edellyttää yhtiömiesten yksimielisyyttä. Yhtiösopimusta voidaan myöhemmin muuttaa tai päivittää. Yhtiösopimuksen muutos on pätevä silloin, kun yhtiömiehet ovat siitä yksimielisiä. Yhtiösopimuksen muutos on rekisteröitävä kaupparekisteriin. Kommandiittiyhtiö tulee ilmoittaa rekisteröitäväksi kaupparekisteriin kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun perustamissopimus on allekirjoitettu, tai muutoin yhtiön perustaminen raukeaa.

Kaipaatko apua?

Asiakaspalvelu
+ 358 40 634 1300
asiakaspalvelu@asiakirjakauppa.fi

Muita aiheeseen liittyviä asiakirjoja

Avoimen yhtiön muuttaminen osakeyhtiöksi

9,00 €

Avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö voidaan muuttaa osakeyhtiöksi. Päätös on tehtävä siinä järjestyksessä kuin yhtiösopimusta muutetaan. Yhtiömuodon muuttamista koskevan päätöksen yhteydessä on hyväksyttävä osakeyhtiölain mukaisesti laadittu yhtiöjärjestys. Yhtiömuodon muuttamista koskevasta päätöksestä on laadittava asiakirja. Yhtiömuutoksesta tulee ilmoittaa kaupparekisteriin toimittamalla PRH:lle osakeyhtiön perustamisilmoitus sekä henkilötietolomake.
30 min
Yksityisliikkeen muuttaminen osakeyhtiöksi

9,00 €

Yksityisen elinkeinonharjoittajan liiketoimintaa ei voi suoraan jatkaa osakeyhtiömuotoisena. Sitä vastoin yksityisliikkeen toimintaa voidaan jatkaa perustamalla osakeyhtiö, jolloin tulee tehdä normaali osakeyhtiön perustamisilmoitus. Mikäli yksityisen elinkeinonharjoittajan liiketoiminta samalla lakkaa, tulee tästä tehdä lopettamisilmoitus. Lopettamisilmoitus on tärkeä tehdä, jos tuleva osakeyhtiö haluaa käyttää samaa tai vastaavaa nimeä mitä elinkeinonharjoittaja käytti.
30 min
Yksityisliikkeen muuttaminen kommandiittiyhtiöksi

9,00 €

Yksityisliikkeen muuttaminen kommandiittiyhtiöksi on tarpeellista, jos yritys halutaan myydä, tai toimintaa laajentaa. Yksityisliikkeen muuttuessa kommandiittiyhtiöksi tulee elinkeinonharjoittajasta usein vastuunalainen yhtiömies ja uudesta yhtiökumppanista tai yhtiökumppaneista äänettömiä yhtiömiehiä. Uudet yhtiökumppanit, mikäli vastuunalaisia, tulevat elinkeinonharjoittajan lisäksi henkilökohtaiseen vastuuseen yrityksen mukana siirtyvistä veloista.
30 min
Avoimen yhtiön yhtiösopimus

9,00 €

Avoimessa yhtiössä kaksi tai useampi osapuoli (yhtiömiehet) harjoittaa yhtiösopimuksen perusteella yhdessä elinkeinotoimintaa yhteisen taloudellisen tarkoituksen saavuttamiseksi. Avoimen yhtiön yhtiömiehet vastaavat yhtiön velvoitteista niiden täyteen määrään kuin omasta velastaan. Avoin yhtiö syntyy rekisteröimisellä. Rekisteröinti on ilmoitettava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa yhtiösopimuksen allekirjoittamisesta.
30 min
Osakeyhtiön perustamissopimus

9,00 €

Osakeyhtiön perustamissopimuksen laatiminen on yksi tärkeimmistä osakeyhtiön perustamisen vaiheista. Osakeyhtiö perustetaan aina kirjallisella, osakkeenomistajien allekirjoittamalla perustamissopimuksella, joka tulee osakkeenomistajien myös yksimielisesti hyväksyä. Osakeyhtiötä ei ole mahdollista rekisteröidä ilman kirjallista perustamissopimusta.
30 min