Asiakirjakone™Kutsu perunkirjoitukseenKutsu perunkirjoitukseenSähköisesti laadittava perunkirjoituskutsu. Perunkirjoituskutsulla pesänselvittäjä voi järjestää perunkirjoituksen ja kutsua kuolinpesänosakkaat perunkirjoitustilaisuuteen. Perunkirjoituskutsun voi nyt laatia vaivattomasti asiakirjakoneella. Product #: 925872 Normaali hinta: €39.00 9.00 (Tarjous päättyy ) Myyjä: Asiakirjakauppa.fi

Kutsu perunkirjoitukseen

9,00 €

Asiakirjakoneella juridisten asiakirjojen laatiminen on vaivatonta ja nopeaa.

15 min

Kutsu perunkirjoitukseen 9,00 €

15 min
Perunkirjoituskutsu, jolla kuolinpesän osakkaat voidaan kutsua perunkirjoitukseen. Perunkirjoitus täytyy toimittaa jokaisen Suomessa asuneen henkilön kuoleman jälkeen.

Lisäpalvelut

  • Asiakirjan tarkistus
  • Oikeudellinen neuvonta
  • Asiakirjan säilytys
  • Asiakirjan toimitus postitse

Mikä on perunkirjoituskutsu?

Perunkirjoitus täytyy toimittaa jokaisen Suomessa asuneen henkilön kuoleman jälkeen. Toimitusvelvollisuus on sillä kuolinpesän osakkaalla, jonka hoidossa vainajan jäämistö on ja kuka parhaiten tuntee kuolinpesän tilan. Jos pesä ei ole kenenkään hallussa, perunkirjoituksen toimitusvelvollisuus on sillä, jolle omaisuudesta huolehtiminen olosuhteisiin katsoen lähinnä kuuluu.

Laki määrää tarkoin perunkirjoitukseen kutsuttavista henkilöistä. Tärkeimpänä ryhmänä kutsuttavista voidaan mainita kuolinpesän osakkaat, eloonjäänyt puoliso, lakimääräiset perilliset ja yleistestamentin saajat. Myös toissijaiset omaisuuden saajat on kutsuttava perunkirjoitustilaisuuteen, vaikkeivat he olekaan ensiksi kuolleen kuolinpesän osakkaita.

Jos jollekin oikeudenomistajista on määrätty edunvalvoja tai hänellä on edunvalvontavaltuutettu, kutsu on toimitettava päämiehen lisäksi edunvalvojalle ja -valtuutetulle.

Jos osakas jätetään kutsumatta perunkirjoitustilanteeseen, perunkirjoitus ei täytä sille laissa säädettyjä vaatimuksia. Perukirjaa ei silloin voida hyväksyä perintöverotuksen perusteeksi, eikä se täytä lain vaatimusta pesän ilmoittamisvelvollisuudesta. Sillä seikalla, onko kutsun lähettämättä jättämisellä ollut vaikutusta perukirjan sisältöön, ei ole tässä tapauksessa merkitystä.

Perunkirjoituskutsun sisältö

Kutsussa on mainittava ainakin perunkirjoitustilaisuuden aika, paikka ja kutsun lähettäjä. Yleensä kutsu lähetetään postitse tai sähköpostilla. Niissä tapauksissa, joissa osakkaiden tai testamentin saajien välillä on jännitteitä, kutsu toimitetaan yleensä todisteellisesti. Perunkirjoituksesta on mahdollista sopia myös suullisesti niissä tapauksissa, joissa kaikki osakkaat ovat ajasta ja paikasta yksimielisiä.

Perunkirjoituskutsun laadinta

Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Tähän voi hakea jatkoaikaa verohallinnolta. Perunkirjoituksen laiminlyönnistä voi seurata henkilökohtainen velkavastuu pesän osakkaalle, jos pesä on velkainen.

Kaipaatko apua?

Asiakaspalvelu
+ 358 40 634 1300
asiakaspalvelu@asiakirjakauppa.fi

Muita aiheeseen liittyviä asiakirjoja

Testamentti

19,00 €

Testamentti on kuolemanvarainen, vastikkeeton ja yksipuolinen oikeustoimi, jolla perittävä määrää siitä, kenelle hänen omaisuutensa on hänen kuolemansa jälkeen menevä. Testamentin tekeminen on ainoa keino, jolla voidaan pätevästi syrjäyttää laillinen perimysjärjestys ja toteuttaa testamentin tekijän tahto.
60 min
Legaatti

19,00 €

Erityistestamenttia eli legaattia käytetään testamentattaessa tiettyä omaisuutta. Erityistestamentilla voidaan testamentata irtainta omaisuutta, esimerkiksi jonkin tavaran, rahamäärän tai osakkeita. Eritystestamentilla voidaan joustavasti antaa esimerkiksi käyttö- tai tuotto-oikeuden johonkin omaisuuserään. Kiinteää omaisuutta testamentattaessa käytetään yleensä yleistestamenttia vaikka erityistestamentti soveltuu siihen samalla tavalla.
45 min
Hoitotestamentti

9,00 €

Hoitotestamentilla henkilö ilmaisee tahtonsa siitä, miten toivoo hoitonsa järjestettävän, jos henkilö sairauden tai muun esteen seurauksena on itse kykenemätön tuomaan hoitotahtonsa julki. Hoitotestamentissa voidaan yksilöidä hyvinkin tarkkaan mitä lääketieteellisiä toimia henkilölle saa tehdä.
15 min
Perinnöstä luopuminen, ilmoitus perittävälle

9,00 €

Mikäli perillinen haluaa luopua perinnöstä, on hänen tehtävä perinnöstä luopuminen eli negatiivinen perintösopimus. Perinnöstä luopuminen, jos sitä ei ole rajattu tiettyyn omaisuuserään, koskee kaikkea luopumishetken jälkeenkin saatua omaisuutta. Perinnöstä luopumista ei voi peruuttaa.
15 min
Perinnöstä luopuminen, ilmoitus osakkaille

9,00 €

Perinnöstä luopumista koskevaa asiakirjaa käytetään tilanteessa, jossa perillinen haluaa luopua perinnöstä perittävän kuoleman jälkeen. Perinnöstä voidaan luopua, mikäli perillinen ei ole ryhtynyt toimiin, jotka voitaisiin katsoa toimiksi perinnön vastaanottamiseksi; kuten osallistunut irtaimen jakoon, perinyt kuolinpesän saatavia tai vedonnut osakkaan oikeussuojakeinoihin.
15 min
Lakiosailmoitus

9,00 €

Lakiosan määrä on puolet lainmukaisesta perintöosasta. Testamentilla ei voi poistaa rintaperillisen oikeutta lakiosaan. Testamentti on perillistä kohtaan tehoton siltä osin kuin se estää häntä saamasta lakiosaansa jäämistöstä tai rajoittaa hänen oikeuttaan määrätä lakiosana tulevasta omaisuudesta.
15 min