Asiakirjakone™Erityistestamentti eli legaattiErityistestamentti eli legaattiSähköisesti laadittava erityistestamentti eli legaatti. Erityistestamentillä testaattori voi jakaa perintöä perintökaaresta poikkeavalla tavalla eikä legaatin saajasta tule kuolinpesän osakasta. Erityistestamentin voi nyt laatia vaivattomasti asiakirjakoneella. Product #: 925872 Normaali hinta: €139.00 19.00 (Tarjous päättyy ) Myyjä: Asiakirjakauppa.fi

Legaatti

19,00 €

Asiakirjakoneella juridisten asiakirjojen laatiminen on vaivatonta ja nopeaa.

45 min

Legaatti 19,00 €

45 min
Erityinen testamentti, jolla perinnönjättäjä voi luovuttaa tietyn omaisuuserän lakimääräisten perillisten ryhmään kuulumattomalle taholle.

Lisäpalvelut

  • Asiakirjan tarkistus
  • Oikeudellinen neuvonta
  • Asiakirjan säilytys
  • Asiakirjan toimitus postitse

Mikä on erityistestamentti?

Erityistestamentti eli legaatti on tahdonilmaisu, jolla henkilö ilmoittaa tahtonsa omaisuutensa kohtalosta kuolemansa jälkeen.

Erityistestamentti eroaa yleistestamentistä seuraavasti: legaatilla henkilö voi luovuttaa käyttö- tai tuotto-oikeuden taikka tietynomaisuus erän lakimääräisten perillisten ryhmään kuulumattomalle taholle eikä legaatin saajasta tule kuolin pesänosakasta. Yleistestamentin saaja on aina kuolinpesänosakas.

Erityistestamentin sisältö

Erityistestamentissa testamentin tekijä määrää joitakin tiettyjä esineitä (irtaimistoa tai kiinteistöjä) tai määräsumman rahaa taikka käyttö- tai tuotto-oikeuden testamentin saajalle. Erityistestamentin saaja eli legataari ei ole testamentin tekijän kuolinpesän osakas eikä osallistu pesän hallintoon. Vastaavasti hänen oikeutensa toteutetaan jakamattomasta pesästä "päältä" eli ennen perinnönjakoa.

Käyttöoikeustestamentti (hallintatestamentista) antaa saajalleen oikeuden omaisuuden käyttämiseen sen luonteen edellyttämällä tavalla sekä oikeuden omaisuuden tuottoon. Testamentatun omaisuuden omistusoikeus, jota käyttöoikeus siis rajoittaa, menee testamentin tekijän lakimääräisille perillisille tai testamentissa erikseen määrätylle taholle. Käyttöoikeuden haltija ei saa myydä tai luovuttaa hallitsemansa omaisuutta, vaan se on säilytettävä laadultaan ja määrältään muuttumattomana omistajan varalle (säilyttämisperiaate). Periaate on kuitenkin joustava: esimerkiksi pörssiosakkeet saa käyttöoikeuden haltija järkevän taloudenpidon rajoissa myydä ja sijoittaa tuottavasti ja kohtuuttomia riskejä välttäen toisin. Toinen klassinen esimerkki on maatilan rehuvarasto, jota saa hallintaoikeuden nojalla käyttää tilalla olevien eläinten ruokkimiseen. Testamentinsaajan kuollessa hänen käyttöoikeutensa lakkaa ja siirtyy omistajalle. Käyttöoikeus on henkilökohtainen; sitä ei voi luovuttaa tai tehdä siitä testamenttia. Käyttöoikeudesta ei makseta perintöveroa ja omistajankin perintöverotettavan omaisuuden arvosta vähennetään käyttöoikeuden arvo.

Tuotto-oikeustestamentista on kysymys, jos testamentin tekijä määrää tietystä omaisuudesta tulevan tuoton tai koron jollekin henkilötaholle määrä- tai elinajaksi ja omaisuuden hallinta- ja omistusoikeuden toiselle henkilötaholle. Jos määräystä hallinta- ja omistusoikeuden saajasta ei ole, nämä oikeudet menevät lakimääräisille perillisille. Tuotto-oikeuden lakatessa sen haltijan kuollessa tai määräajan päättyessä tuotto-oikeus siirtyy omistajalle. Tuotto-oikeuttakaan ei sen henkilökohtaisen luonteen vuoksi voi luovuttaa tai testamentata. Testamentin verotuskohtelu on samanlainen kuin käyttöoikeustestamentin.

Erityistestamentin laadinta

Erityistestamentin eli legaatin voi tehdä yleensä vasta täysi-ikäisenä. 15-vuotias voi kuitenkin tehdä testamentin omaisuudesta, jonka on työllään ansainnut. Testamentin tekijällä tulee olla asiasta riittävä ymmärrys eli hänellä ei saa olla sellaista sieluntoiminnan häiriötä, joka estäisi häntä ymmärtämästä, mitä on tekemässä.

Erityistestamentti tulee laatia määrämuodossa. Se tarkoittaa pääsäännön mukaan testamentin tekemistä kirjallisesti (laadittavaa asiakirjaa kutsutaan testamenttiasiakirjaksi) ja sen allekirjoittamista kahden esteettömän, vähintään 15-vuotiaan todistajan ollessa yhtäaikaisesti läsnä. Todistajien tulee todistaa testamentti omilla allekirjoituksillaan, mutta heille ei kuitenkaan tarvitse esittää testamentin sisältöä. Riittää että he tietävät kyseessä olevan testamentin. Tietyissä olosuhteissa määrämuodosta voidaan poiketa, jolloin kyse on hätätilatestamentista. Testamentti on siis eri käsite kuin testamenttiasiakirja.

Testamenttiin voi halutessaan liittää määräyksiä hautajaisten järjestelystä, tosin käytännön seikkojen vuoksi niitä ei aina voida toteuttaa.

Kaipaatko apua?

Asiakaspalvelu
+ 358 40 634 1300
asiakaspalvelu@asiakirjakauppa.fi

Muita aiheeseen liittyviä asiakirjoja

Testamentti

19,00 €

Testamentti on kuolemanvarainen, vastikkeeton ja yksipuolinen oikeustoimi, jolla perittävä määrää siitä, kenelle hänen omaisuutensa on hänen kuolemansa jälkeen menevä. Testamentin tekeminen on ainoa keino, jolla voidaan pätevästi syrjäyttää laillinen perimysjärjestys ja toteuttaa testamentin tekijän tahto.
60 min
Hoitotestamentti

9,00 €

Hoitotestamentilla henkilö ilmaisee tahtonsa siitä, miten toivoo hoitonsa järjestettävän, jos henkilö sairauden tai muun esteen seurauksena on itse kykenemätön tuomaan hoitotahtonsa julki. Hoitotestamentissa voidaan yksilöidä hyvinkin tarkkaan mitä lääketieteellisiä toimia henkilölle saa tehdä.
15 min
Perinnöstä luopuminen, ilmoitus perittävälle

9,00 €

Mikäli perillinen haluaa luopua perinnöstä, on hänen tehtävä perinnöstä luopuminen eli negatiivinen perintösopimus. Perinnöstä luopuminen, jos sitä ei ole rajattu tiettyyn omaisuuserään, koskee kaikkea luopumishetken jälkeenkin saatua omaisuutta. Perinnöstä luopumista ei voi peruuttaa.
15 min
Perinnöstä luopuminen, ilmoitus osakkaille

9,00 €

Perinnöstä luopumista koskevaa asiakirjaa käytetään tilanteessa, jossa perillinen haluaa luopua perinnöstä perittävän kuoleman jälkeen. Perinnöstä voidaan luopua, mikäli perillinen ei ole ryhtynyt toimiin, jotka voitaisiin katsoa toimiksi perinnön vastaanottamiseksi; kuten osallistunut irtaimen jakoon, perinyt kuolinpesän saatavia tai vedonnut osakkaan oikeussuojakeinoihin.
15 min
Lakiosailmoitus

9,00 €

Lakiosan määrä on puolet lainmukaisesta perintöosasta. Testamentilla ei voi poistaa rintaperillisen oikeutta lakiosaan. Testamentti on perillistä kohtaan tehoton siltä osin kuin se estää häntä saamasta lakiosaansa jäämistöstä tai rajoittaa hänen oikeuttaan määrätä lakiosana tulevasta omaisuudesta.
15 min
Kutsu perunkirjoitukseen

9,00 €

Perunkirjoituksen ajasta ja paikasta on ilmoitettava hyvissä ajoin osakkaille ja leskelle. Perunkirjoitukseen on kutsuttava kuolinpesän osakkaat: perilliset, yleistestamentin saajat, eloonjäänyt puoliso, sekä uskotut miehet. Erityistestamentinsaaja voidaan kutsua, jos niin halutaan.
15 min