Asiakirjakone™Osakeyhtiön perustamissopimusAvioehtosopimusSähköisesti laadittava osakeyhtiön perustamissopimus. Product #: 925872 Normaali hinta: €9.00 9.00 (Tarjous päättyy ) Myyjä: Asiakirjakauppa.fi

Osakeyhtiön perustamissopimus

9,00 €

Asiakirjakoneella juridisten asiakirjojen laatiminen on vaivatonta ja nopeaa.

30 min

Osakeyhtiön perustamissopimus 9,00 €

30 min
Sopimus, jolla yksi tai useampi henkilö sopivat osakeyhtiön perustamisesta. Sopimuksessa sovitaan yritystoiminnan säännöistä ja hallinnosta.

Lisäpalvelut

  • Asiakirjan tarkistus
  • Oikeudellinen neuvonta
  • Asiakirjan säilytys
  • Asiakirjan toimitus postitse

Mikä on osakeyhtiön perustamissopimus?

Osakeyhtiön voi perustaa yksin tai yhdessä niin luonnollinen henkilö kuin oikeushenkilö. Osakeyhtiön perustaminen voidaan jakaa seuraaviin vaiheisiin: perustamissopimuksen laatiminen ja allekirjoittaminen, osakkeiden merkitseminen ja merkintähinnan maksaminen sekä yhtiön ilmoittaminen rekisteröitäväksi ja itse rekisteröinti kaupparekisteriin. Osakeyhtiön perustaminen edellyttää perustamissopimuksen laatimista. Yhtiön perustaminen edellyttää kaikkien osakeyhtiötä perustavien toimijoiden eli osakkeenomistajiksi tulevien välisesti tehtävän kirjallisen sopimuksen laatimista.

Perustamissopimuksen vähimmäissisältö

Perustamissopimuksessa on lain mukaan oltava tietyt perustiedot tulevasta osakeyhtiöstä. Kaikkien osakkeenomistajien on allekirjoitettava perustamissopimus. Perustamissopimuksessa on osakeyhtiölain mukaan mainittava sopimuksen päivämäärä, kaikki osakkeenomistajat yksilöidysti ja kunkin merkitsemät osakkeet, osakkeesta yhtiölle maksettava määrä eli osakkeen merkintähinta, osakkeen maksuaika sekä yhtiön hallituksen kaikki jäsenet. Osakkeiden merkintähinta voidaan ilmoittaa myös kokonaan tai osittain muuna kuin rahana, eli apporttiomaisuutena. Osakkeiden tulee kuitenkin olla maksettuna rekisteröintipäivään mennessä. Perustamissopimuksessa on tarvittaessa mainittava yhtiön hallituksen ja hallintoneuvoston puheenjohtajat, yhtiön toimitusjohtaja ja hallintoneuvoston jäsenet sekä tilintarkastaja. Yhtiön johdon sekä tilintarkastajien toimikausi alkaa siitä hetkestä, kun perustamissopimus on allekirjoitettu.

Perustamissopimukseen on lisäksi otettava tai siihen on erillisellä asiakirjalla liitettävä osakeyhtiön yhtiöjärjestys. Yhtiöjärjestys voi olla vakiomuotoinen ja sen tarkoitus on säädellä yhtiön toimintaa. Yhtiöjärjestyksessä on mainittava yhtiön toiminimi, kotipaikkakunta sekä toimiala.

Julkisia osakeyhtiöitä koskevat kaksi erityissäännöstä. Julkisten osakeyhtiöiden tulee mainita perustamissopimuksessa yhtiön perustamisesta aiheutuvat kustannukset tai niiden arvioitu enimmäismäärä sekä perustamissopimuksen allekirjoittaneille osakkeenomistajille tulevat erityiset edut. Tämän lisäksi julkisen osakeyhtiön tietyn suuruinen omaisuuden hankinta perustamissopimuksen allekirjoittajalta kahden vuoden sisällä yhtiön rekisteröimisestä on tietyin edellytyksin saatettava yhtiökokouksen hyväksyttäväksi.

Perustamissopimuksen laatiminen

Osakeyhtiölain mukaan perustamissopimus on aina laadittava kirjallisesti ja jokaisen osakkeenmerkitsijän eli osakkeenomistajan on yhteisymmärryksessä allekirjoitettava perustamissopimus. Perustamissopimusta ei voi koskaan laatia suullisesti, sillä yhtiön perustaminen tapahtuu yhtiön rekisteröinnillä kaupparekisteriin. Jotta yhtiö syntyy, tulee yhtiön perustamissopimus ja yhtiöjärjestys toimittaa Patentti- ja rekisterihallitukselle perustamisilmoituksen avulla. Perustamisilmoitus on tehtävä kolmen kuukauden kuluttua perustamissopimuksen allekirjoittamisesta tai muutoin perustaminen raukeaa.

Kaipaatko apua?

Asiakaspalvelu
+ 358 40 634 1300
asiakaspalvelu@asiakirjakauppa.fi

Muita aiheeseen liittyviä asiakirjoja

Avoimen yhtiön muuttaminen osakeyhtiöksi

9,00 €

Avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö voidaan muuttaa osakeyhtiöksi. Päätös on tehtävä siinä järjestyksessä kuin yhtiösopimusta muutetaan. Yhtiömuodon muuttamista koskevan päätöksen yhteydessä on hyväksyttävä osakeyhtiölain mukaisesti laadittu yhtiöjärjestys. Yhtiömuodon muuttamista koskevasta päätöksestä on laadittava asiakirja. Yhtiömuutoksesta tulee ilmoittaa kaupparekisteriin toimittamalla PRH:lle osakeyhtiön perustamisilmoitus sekä henkilötietolomake.
30 min
Yksityisliikkeen muuttaminen osakeyhtiöksi

9,00 €

Yksityisen elinkeinonharjoittajan liiketoimintaa ei voi suoraan jatkaa osakeyhtiömuotoisena. Sitä vastoin yksityisliikkeen toimintaa voidaan jatkaa perustamalla osakeyhtiö, jolloin tulee tehdä normaali osakeyhtiön perustamisilmoitus. Mikäli yksityisen elinkeinonharjoittajan liiketoiminta samalla lakkaa, tulee tästä tehdä lopettamisilmoitus. Lopettamisilmoitus on tärkeä tehdä, jos tuleva osakeyhtiö haluaa käyttää samaa tai vastaavaa nimeä mitä elinkeinonharjoittaja käytti.
30 min
Yksityisliikkeen muuttaminen kommandiittiyhtiöksi

9,00 €

Yksityisliikkeen muuttaminen kommandiittiyhtiöksi on tarpeellista, jos yritys halutaan myydä, tai toimintaa laajentaa. Yksityisliikkeen muuttuessa kommandiittiyhtiöksi tulee elinkeinonharjoittajasta usein vastuunalainen yhtiömies ja uudesta yhtiökumppanista tai yhtiökumppaneista äänettömiä yhtiömiehiä. Uudet yhtiökumppanit, mikäli vastuunalaisia, tulevat elinkeinonharjoittajan lisäksi henkilökohtaiseen vastuuseen yrityksen mukana siirtyvistä veloista.
30 min
Avoimen yhtiön yhtiösopimus

9,00 €

Avoimessa yhtiössä kaksi tai useampi osapuoli (yhtiömiehet) harjoittaa yhtiösopimuksen perusteella yhdessä elinkeinotoimintaa yhteisen taloudellisen tarkoituksen saavuttamiseksi. Avoimen yhtiön yhtiömiehet vastaavat yhtiön velvoitteista niiden täyteen määrään kuin omasta velastaan. Avoin yhtiö syntyy rekisteröimisellä. Rekisteröinti on ilmoitettava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa yhtiösopimuksen allekirjoittamisesta.
30 min
Kommandiittiyhtiön yhtiösopimus

9,00 €

Kommandiittiyhtiössä kaksi tai useampi osapuoli (yhtiömiehet) harjoittavat yhtiösopimuksen perusteella elinkeinotoimintaa yhteisen taloudellisen tarkoituksen saavuttamiseksi. Kommandiittiyhtiön yhtiösopimuksessa on mainittava yhtiön toiminimi, kotipaikka Suomessa, toimiala ja yhtiömiehet. Yhtiömies voi olla vastuunalainen tai äänetön. Yhtiösopimuksessa tulee määritellä miten vastuunalaisen ja äänettömän yhtiömiehen voitonjako tapahtuu.
30 min