Asiakirjakone™OsitussopimusOsitussopimusSähköisesti laadittava ositussopimus. Ositussopimuksella puolisot voivat sopia miten yhteinen omaisuus jaetaan avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen päättyessä. Ositussopimuksen voi nyt laatia vaivattomasti asiakirjakoneella. Product #: 925817 Normaali hinta: €190.00 129.00 (Tarjous päättyy ) Myyjä: Asiakirjakauppa.fi

Ositussopimus

129,00 €

Asiakirjakoneella juridisten asiakirjojen laatiminen on vaivatonta ja nopeaa.

75 min

Ositussopimus 129,00 €

75 min
Ositussopimus puolisoiden omaisuuden osittamiseen tilanteissa, joissa avioliitto päättyy avioeroon ja puolisot haluavat sopia osituksesta.

Lisäpalvelut

  • Asiakirjan tarkistus
  • Oikeudellinen neuvonta
  • Asiakirjan säilytys
  • Asiakirjan toimitus postitse

Mikä on ositussopimus?

Avioliiton päättyessä avioeroon puolisoiden tulee suorittaa omaisuuden osoitus. Osituksen suorittaminen voidaan tehdä sopimusosituksena tai toimitusosituksena. Sopimusositus tulee kysymykseen silloin, kun puolisot pääsevät sopimukseen siitä miten omaisuus ositetaan. Mikäli sovinto ei ole mahdollinen, puolisot voivat vaatia tuomioistuimelta toimitusosituksen suorittamista. Tällöin tuomioistuin määrää pesänjakajan suorittamaan osituksen.

Osituksessa puretaan puolisoiden aviovarallisuusjärjestelmä. Ositussopimuksessa voidaan lähtökohtaisesti sopia mistä tahansa puolisoiden haluamasta seikasta, joten ositussopimukset voivat olla sisällöltään hyvin monenlaisia. Tavallisimmin sopimuksessa määrätään siitä, miten omaisuus jaetaan eron yhteydessä tai jos avioliitto on purkautunut esimerkiksi puolison menehtymisen johdosta.

Puolisot voivat sopia myös keskinäisestä elatuksestaan, asumiskorvauksesta sekä toisen hyväksi tehdyn työn korvaamisesta. Jos kummallakaan puolisolla ei ole avio- oikeutta toisen omaisuuteen, on omaisuuden osituksen sijasta toimitettava ainoastaan puolisoiden omaisuuden erottelu. Sopimusvapaudelle asettavat rajoituksia hyvän tavan mukaisuus ja kolmannen suoja, eli sopimus ei saa olla hyvän tavan vastainen eikä se saa loukata kolmannen oikeutta.

Ositussopimus ei sellaisenaan korvaa ositusta. Sen jälkeen, kun ositusperuste on olemassa eli kun avioliitto on purkautunut puolison kuoleman johdosta tai avioeroa koskeva asia on tullut vireille, puolisoiden on toimitettava ositus huolimatta siitä, ovatko he tehneet ositussopimuksen vai eivät. Ositus voidaan sitten toimittaa ositussopimuksen mukaisesti.

Ositussopimuksen sisältö

Tavanomaisia asiakirjoja, joita osituksessa usein tarvitaan ovat esimerkiksi päätös avioeron harkinta-ajan alkamisesta sekä selvitykset pankkitalletuksista. Mikäli puolisot eivät osituksessa pääse sopimukseen omaisuutensa jakamisesta, voi kumpi tahansa puolisoista hakea tuomioistuimelta pesänjakajaa toimittamaan jaon loppuun.

Ositussopimuksen laadinta

Ositussopimus tulee tehdä kirjallisesti, vaikka itse ositus voidaan periaatteessa tehdä myös suullisesti. Molempien puolisoiden tulee allekirjoittaa sopimus kahden todistajan läsnäollessa, ja sopimuksen tulisi käsittää kaikki omaisuus sekä jako suorittaa loppuun. Muutoin kyseessä on osittainen ositus, eli ositus jää kesken.

Ositussopimuksella on laaja-alaisia oikeusvaikutuksia varallisuuden omistussuhteisiin ja siksi se kannattaa aina tarkistuttaa juristilla ennen allekirjoittamista.

Kaipaatko apua?

Asiakaspalvelu
+ 358 40 634 1300
asiakaspalvelu@asiakirjakauppa.fi

Muita aiheeseen liittyviä asiakirjoja

Avioehtosopimus yritysvarallisuuden osalta

19,00 €

Avioehtosopimuksessa puolisot voivat sopia, että molempien tai toisen puolison yritysvarallisuus on avio-oikeudesta vapaata omaisuutta, joko kokonaan tai osittain. Yleensä yritysten perustajaosakkailta edellytetään, että he ovat puolisonsa kanssa tehneet avioehdon, jonka perusteella yritysvarallisuus suljetaan avio-oikeuden ulkopuolelle.
30 min
Avioehtosopimus, osittainen

19,00 €

Osittaisella avioehtosopimuksella puolisot voivat sopia, että tietty puolisoiden omaisuus on avio-oikeudesta vapaata. Määräys voi koskea esinekohtaisesti yksilöityä omaisuuserää tai omaisuuden saantoajankohtaa. Osittaisella avioehtosopimuksella puolisot voivat rajata aviovarallisuuden ulkopuolelle esimerkiksi itsellensä tunnesyistä tai muista syistä tärkeitä esineitä tai perinnöksi saamaansa omaisuutta.
45 min
Avioehtosopimus, kokonaan poissulkeva

19,00 €

Kokonaan poissulkevalla avioehtosopimuksella puolisot voivat sopia, että avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen päättyessä, heidän omaisuuttaan ei jaeta avioliittolain pääsäännön mukaisesti tasan. Kokonaan poissulkevalla avioehdolla puolisot voivat sopia, ettei kummallakaan ole avio-oikeutta toistensa omaisuuteen.
15 min
Avioerohakemus vaihe 1

9,00 €

Avioeroa haetaan käräjäoikeudesta kirjallisella hakemuksella. Avioeroa voi hakea puoliso yksin, tai molemmat puolisot yhdessä. Avioerohakemus on kaksivaiheinen ja hakemusten välissä on kuuden kuukauden harkinta-aika. Harkinta-ajan päätyttyä puolison on tehtävä hakemus tuomioistuimelle ja ilmoittaa, että avioero voidaan tuomita päättyneeksi.
15 min
Avioerohakemus vaihe 2

9,00 €

Avioeroa haetaan käräjäoikeudesta kirjallisella hakemuksella. Avioeroa voi hakea puoliso yksin, tai molemmat puolisot yhdessä. Avioerohakemus on kaksivaiheinen ja hakemusten välissä on kuuden kuukauden harkinta-aika. Harkinta-ajan päätyttyä puolison on tehtävä hakemus tuomioistuimelle ja ilmoittaa, että avioero voidaan tuomita päättyneeksi.
15 min
Sopimus lapsen huoltoa, asumista, tapaamisoikeutta ja elatusta koskien

19,00 €

Lapsen huoltajat voivat sopia lapsen huollosta, asumisesta, tapaamisoikeudesta tai elatuksesta. Lapsen huollon osalta vanhemmat voivat sopia lapsen yksinhuollosta tai yhteishuoltajuudesta. Huoltajan oikeuksiin kuuluu, esimerkiksi lapsen asuinpaikasta ja –maasta, kasvatuksesta, koulutuksesta, uskonnosta ja äidinkielestä päättäminen.
75 min