Asiakirjakone™Perinnöstä luopuminen, ilmoitus osakkaillePerinnöstä luopuminenSähköisesti laadittava ilmoitus perinnöstä luopumisesta. Perillinen voi luopua perinnöstä tai testamentista ilmoittamalla siitä kuolinpesän osakkaille. Luopumisilmoituksen voi nyt laatia vaivattomasti asiakirjakoneella. Product #: 925872 Normaali hinta: €59.00 9.00 (Tarjous päättyy ) Myyjä: Asiakirjakauppa.fi

Perinnöstä luopuminen, ilmoitus osakkaille

9,00 €

Asiakirjakoneella juridisten asiakirjojen laatiminen on vaivatonta ja nopeaa.

15 min

Perinnöstä luopuminen, ilmoitus osakkaille 9,00 €

15 min
Ilmoitus perinnöstä luopumisesta, jolla perillinen voi luopua perinnöstä perinnönjättäjän kuoleman jälkeen. Luopumisilmoitus tulee toimittaa kuolinpesän osakkaille.

Lisäpalvelut

  • Asiakirjan tarkistus
  • Oikeudellinen neuvonta
  • Asiakirjan säilytys
  • Asiakirjan toimitus postitse

Mikä on ilmoitus perinnöstä luopumisesta?

Perinnöstä voidaan luopua perinnönjättäjän eläessä tai perinnönjättäjän kuoleman jälkeen. Jos perinnöstä haluaa luopua perinnönjättäjän eläessä on kysymyksessä ennakkoluopuminen. Ennakkoluopuminen tulee ilmoittaa perinnönjättäjälle. Jos perinnöstä haluaa luopua perinnönjättäjän kuoltua on kysmyksessä jälkiluopuminen. Jälkiluopumisesta tulee ilmoittaa kuolinpesän osakkaille.

Jälkiluopuminen on mahdollista, mikäli perillinen tai testamentinsaaja eivät ole jo ryhtyneet sellaisiin toimiin, että heidän voidaan katsoa ottaneen perinnön vastaan. Perintöön ryhtyminen ja perinnön vastaanottaminen tarkoittavat sitä, että perillinen on esimerkiksi määrännyt jotenkin perintöomaisuudesta. Toisin sanoen, jos perittävä on toiminut niin, että hänen voidaan katsoa ilmaisseen tahtonsa ottaa perintö vastaan, hän ei voi enää luopua perinnöstä.

Testamentista voi myös luopua kokonaan tai osittain. Kokonaanluopuminen on aina tehokasta jolloin perintöveron maksaa sijaantulevat perilliset. Osittainluopuminen on tehokasta vain jos perintö saadaan testamentilla ns. testamenttisaantona, perintösaantona on osittainluopuminen pääosin tehotonta, jolloin perillinen maksaa perintöveron ja sijaantulevat perilliset lahjaveron. Tehokkaan luopumisen voi myös eritellä testamentissa, jolloin se on erittelyn mukaan tehokasta myös ns. perintösaantona.

Alaikäisen tai muun vajaavaltaisen lakimääräinen edunvalvoja ei voi luopua tämän perintösaannosta ilman holhousviranomaisen lupaa. Siten myös mahdollinen luopumisen peruuttaminen on tehtävissä vain holhousviranomaisen luvalla.

Perinnöstä luopumisen sisältö

Perinnöstä luopumista koskevassa ilmoituksessa on ilmoitettava luopuuko perinnöstä kokonaan vai jonkun hyväksi. Tehokas perinnöstä luopuminen edellyttää, ettei sen yhteydessä ole määrätty edunsaajaa tai jos edunsaaja on määrätty, saajaksi on määrätty luopujan kaikki sijaantuloperilliset ja näillä olisi ollut oikeus periä perittävä.

Tehokkaan luopumisen yhteydessä ei saa vaikuttaa millään tavoin siihen, kenelle perintöosuus menee. Tehokkaassa perinnöstä luopumisessa omaisuuden jako määräytyy yksinomaan Suomen jäämistöoikeuden perusteella ja luopunut henkilö ei ole osapuoli sen sisältöä määritettäessä.

Perinnöstä luopumista koskevan ilmoituksen laadinta

Perinnöstä ja testamentista luopuminen on perittävän kuoleman jälkeen tehtävä aina kirjallisesti. Luopumisesta tehdään yleensä erillinen asiakirja, joka luopujan on allekirjoitettava. Luopumisilmoitus ei vaadi todistajia, mutta todistajien käyttö on suositeltavaa.

Kaipaatko apua?

Asiakaspalvelu
+ 358 40 634 1300
asiakaspalvelu@asiakirjakauppa.fi

Muita aiheeseen liittyviä asiakirjoja

Testamentti

19,00 €

Testamentti on kuolemanvarainen, vastikkeeton ja yksipuolinen oikeustoimi, jolla perittävä määrää siitä, kenelle hänen omaisuutensa on hänen kuolemansa jälkeen menevä. Testamentin tekeminen on ainoa keino, jolla voidaan pätevästi syrjäyttää laillinen perimysjärjestys ja toteuttaa testamentin tekijän tahto.
60 min
Legaatti

19,00 €

Erityistestamenttia eli legaattia käytetään testamentattaessa tiettyä omaisuutta. Erityistestamentilla voidaan testamentata irtainta omaisuutta, esimerkiksi jonkin tavaran, rahamäärän tai osakkeita. Eritystestamentilla voidaan joustavasti antaa esimerkiksi käyttö- tai tuotto-oikeuden johonkin omaisuuserään. Kiinteää omaisuutta testamentattaessa käytetään yleensä yleistestamenttia vaikka erityistestamentti soveltuu siihen samalla tavalla.
45 min
Hoitotestamentti

9,00 €

Hoitotestamentilla henkilö ilmaisee tahtonsa siitä, miten toivoo hoitonsa järjestettävän, jos henkilö sairauden tai muun esteen seurauksena on itse kykenemätön tuomaan hoitotahtonsa julki. Hoitotestamentissa voidaan yksilöidä hyvinkin tarkkaan mitä lääketieteellisiä toimia henkilölle saa tehdä.
15 min
Perinnöstä luopuminen, ilmoitus perittävälle

9,00 €

Mikäli perillinen haluaa luopua perinnöstä, on hänen tehtävä perinnöstä luopuminen eli negatiivinen perintösopimus. Perinnöstä luopuminen, jos sitä ei ole rajattu tiettyyn omaisuuserään, koskee kaikkea luopumishetken jälkeenkin saatua omaisuutta. Perinnöstä luopumista ei voi peruuttaa.
15 min
Lakiosailmoitus

9,00 €

Lakiosan määrä on puolet lainmukaisesta perintöosasta. Testamentilla ei voi poistaa rintaperillisen oikeutta lakiosaan. Testamentti on perillistä kohtaan tehoton siltä osin kuin se estää häntä saamasta lakiosaansa jäämistöstä tai rajoittaa hänen oikeuttaan määrätä lakiosana tulevasta omaisuudesta.
15 min
Kutsu perunkirjoitukseen

9,00 €

Perunkirjoituksen ajasta ja paikasta on ilmoitettava hyvissä ajoin osakkaille ja leskelle. Perunkirjoitukseen on kutsuttava kuolinpesän osakkaat: perilliset, yleistestamentin saajat, eloonjäänyt puoliso, sekä uskotut miehet. Erityistestamentinsaaja voidaan kutsua, jos niin halutaan.
15 min