Asiakirjakone™Perinnöstä luopuminen, ilmoitus perittävällePerinnöstä luopuminen ilmoitus perittävälleSähköisesti laadittava ilmoitus perinnöstä luopumisesta. Perillinen voi luopua perinnöstä perittävän elinaikana ilmoittamalla siitä perittävälle. Luopumisilmoituksen voi nyt laatia vaivattomasti asiakirjakoneella. Product #: 925872 Normaali hinta: €59.00 9.00 (Tarjous päättyy ) Myyjä: Asiakirjakauppa.fi

Perinnöstä luopuminen, ilmoitus perittävälle

9,00 €

Asiakirjakoneella juridisten asiakirjojen laatiminen on vaivatonta ja nopeaa.

15 min

Perinnöstä luopuminen, ilmoitus perittävälle 9,00 €

15 min
Ilmoitus perinnöstä luopumisesta, jolla perillinen voi luopua perinnöstä perittävän eläessä. Ilmoitus tulee toimittaa perittävälle.

Lisäpalvelut

  • Asiakirjan tarkistus
  • Oikeudellinen neuvonta
  • Asiakirjan säilytys
  • Asiakirjan toimitus postitse

Mikä on ilmoitus perittävälle perinnöstä luopumisesta?

Perinnöstä voidaan luopua perinnönjättäjän eläessä tai perinnönjättäjän kuoleman jälkeen. Jos perinnöstä haluaa luopua perinnönjättäjän eläessä on kysymyksessä ennakkoluopuminen. Ennakkoluopuminen tulee ilmoittaa perinnönjättäjälle. Jos perinnöstä haluaa luopua perinnönjättäjän kuoltua on kysmyksessä jälkiluopuminen. Jälkiluopumisesta tulee ilmoittaa kuolinpesän osakkaille.

Perittävän eläessä perinnöstä luopuminen tapahtuu yleensä hyväksymällä perittävän toisen hyväksi tekemä testamentti. Luopua voi myös toimittamalla perittävälle kirjallisen ilmoituksen perinnöstä luopumisesta.

Rintaperillisen on saatava ennakkoluopumisesta kohtuullinen korvaus, jotta luopuminen katsottaisiin siviilioikeudellisesti tehokkaaksi. Korvaus voidaan maksaa luopujan sijasta hänen puolisolleen tai rintaperillisilleen. Luopujalla on kuitenkin oikeus saada lakiosansa luopumisestaan huolimatta, jos hänen aviopuolisolleen ei tule testamentin tai rintaperillisilleen lain tai testamentin perusteella luopujan lakiosaa vastaavaa osaa omaisuudesta. Muun kuin rintaperillisen tekemä luopumisilmoitus on tehokas ilman korvaustakin.

Ennakkoluopumisesta saadusta korvauksesta on suoritettava lahjaveroa. Jos korvaus ei ole ollut riittävä tai sitä ei ole maksettu lainkaan ja luopuja saa perittävän kuoltua lakiosansa, koko lakiosasta on suoritettava perintöveroa. Aiemmin luopumisesta saatu riittämätön korvaus otetaan ennakkoperinnön tavoin huomioon määrättäessä luopujan lopullista osuutta jäämistöön. Perintöverosta vähennetään ennakkoluopumisesta saadusta korvauksesta maksettu lahjavero.

Jälkiluopumisen sisältö

Perinnöstä luopumista koskevassa ilmoituksessa on ilmoitettava luopuuko perinnöstä kokonaan, vai jonkun hyväksi. Tehokas perinnöstä luopuminen edellyttää, ettei sen yhteydessä ole määrätty edunsaajaa tai jos edunsaaja on määrätty, saajaksi on määrätty luopujan kaikki sijaantuloperilliset ja näillä olisi ollut oikeus periä perittävä.

Tehokkaan luopumisen yhteydessä ei saa vaikuttaa millään tavoin siihen, kenelle perintöosuus menee. Tehokkaassa perinnöstä luopumisessa omaisuuden jako määräytyy yksinomaan Suomen jäämistöoikeuden perusteella ja luopunut henkilö ei ole osapuoli sen sisältöä määritettäessä.

Jälkiluopumista koskevan asiakirjan laatiminen

Perinnöstä luopuminen on hyvä tehdä aina kirjallisesti. Luopumisesta tehdään yleensä erillinen asiakirja, joka luopujan on allekirjoitettava. Luopumisilmoitus ei vaadi todistajia, mutta todistajien käyttö on suositeltavaa.

Kaipaatko apua?

Asiakaspalvelu
+ 358 40 634 1300
asiakaspalvelu@asiakirjakauppa.fi

Muita aiheeseen liittyviä asiakirjoja

Testamentti

19,00 €

Testamentti on kuolemanvarainen, vastikkeeton ja yksipuolinen oikeustoimi, jolla perittävä määrää siitä, kenelle hänen omaisuutensa on hänen kuolemansa jälkeen menevä. Testamentin tekeminen on ainoa keino, jolla voidaan pätevästi syrjäyttää laillinen perimysjärjestys ja toteuttaa testamentin tekijän tahto.
60 min
Legaatti

19,00 €

Erityistestamenttia eli legaattia käytetään testamentattaessa tiettyä omaisuutta. Erityistestamentilla voidaan testamentata irtainta omaisuutta, esimerkiksi jonkin tavaran, rahamäärän tai osakkeita. Eritystestamentilla voidaan joustavasti antaa esimerkiksi käyttö- tai tuotto-oikeuden johonkin omaisuuserään. Kiinteää omaisuutta testamentattaessa käytetään yleensä yleistestamenttia vaikka erityistestamentti soveltuu siihen samalla tavalla.
45 min
Hoitotestamentti

9,00 €

Hoitotestamentilla henkilö ilmaisee tahtonsa siitä, miten toivoo hoitonsa järjestettävän, jos henkilö sairauden tai muun esteen seurauksena on itse kykenemätön tuomaan hoitotahtonsa julki. Hoitotestamentissa voidaan yksilöidä hyvinkin tarkkaan mitä lääketieteellisiä toimia henkilölle saa tehdä.
15 min
Perinnöstä luopuminen, ilmoitus osakkaille

9,00 €

Perinnöstä luopumista koskevaa asiakirjaa käytetään tilanteessa, jossa perillinen haluaa luopua perinnöstä perittävän kuoleman jälkeen. Perinnöstä voidaan luopua, mikäli perillinen ei ole ryhtynyt toimiin, jotka voitaisiin katsoa toimiksi perinnön vastaanottamiseksi; kuten osallistunut irtaimen jakoon, perinyt kuolinpesän saatavia tai vedonnut osakkaan oikeussuojakeinoihin.
15 min
Lakiosailmoitus

9,00 €

Lakiosan määrä on puolet lainmukaisesta perintöosasta. Testamentilla ei voi poistaa rintaperillisen oikeutta lakiosaan. Testamentti on perillistä kohtaan tehoton siltä osin kuin se estää häntä saamasta lakiosaansa jäämistöstä tai rajoittaa hänen oikeuttaan määrätä lakiosana tulevasta omaisuudesta.
15 min
Kutsu perunkirjoitukseen

9,00 €

Perunkirjoituksen ajasta ja paikasta on ilmoitettava hyvissä ajoin osakkaille ja leskelle. Perunkirjoitukseen on kutsuttava kuolinpesän osakkaat: perilliset, yleistestamentin saajat, eloonjäänyt puoliso, sekä uskotut miehet. Erityistestamentinsaaja voidaan kutsua, jos niin halutaan.
15 min