Asiakirjakone™SalassapitosopimusAvioehtosopimusSähköisesti laadittava salassapitosopimus. Product #: 925872 Normaali hinta: €9.00 9.00 (Tarjous päättyy ) Myyjä: Asiakirjakauppa.fi

Salassapitosopimus

9,00 €

Asiakirjakoneella juridisten asiakirjojen laatiminen on vaivatonta ja nopeaa.

15 min

Salassapitosopimus 9,00 €

15 min
Sopimus, jolla osapuolet voivat sopia salassapidettävästä materiaalista ja tiedosta. Sopimuksella voidaan ennaltaehkäistä yrityssalaisuuksien loukkauksia.

Lisäpalvelut

  • Asiakirjan tarkistus
  • Oikeudellinen neuvonta
  • Asiakirjan säilytys
  • Asiakirjan toimitus postitse

Mikä on salassapitosopimus?

Yritysten ja muiden elinkeinotoimintaa harjoittavien tahojen välillä laaditaan usein salassapitosopimuksia liike- ja ammattisalaisuuksien sekä muun tiedon suojaamiseksi. Salassapitosopimus voidaan laatia myös työnantajan ja työntekijän välille. Salassapitosopimuksella yritys voi käytännössä vapaasti sopia salassapitovelvollisuuksistaan toisen sopimusosapuolen kanssa. Salassapitosopimuksella tietoa luovuttava osapuoli saa huomattavasti parempaa suojaa, kuin mitä se saisi ainoastaan lainsäädännön perusteella. Sopimus on erinomainen tapa korostaa salassapidon merkitystä ja ennaltaehkäistä yrityssalaisuuksien loukkauksia.

Salassapitosopimus voi olla yksipuolinen tai molemminpuolinen. Yksipuolisella sopimuksella tarkoitetaan sitä, että vain toinen osapuoli luovuttaa tietoa ja ainoastaan tietoa vastaanottavaa osapuolta sitoo salassapitovelvollisuus. Molemminpuolisessa salassapitosopimuksessa salssapitositoumus sen sijaan sitoo molempia osapuolia, ja molemmat sopijapuolet voivat olla tietoa luovuttavia ja käyttäviä osapuolia.

Salassapitosopimuksen sisältö

Sopimuksessa tulee määritellä sopimuksen osapuolet ja keitä sopimus sitoo. Mikäli osapuolina on kaksi yritystä, tulee yritysten Y-tunnukset merkitä sopimukseen. Salassapitosopimus voi koostua useasta eri osa-alueesta. Näitä osia ovat esimerkiksi sopimuksen tarkoitus ja osapuolten roolit sekä tiedonluovutustarkoitus. Sopimuksessa voidaan erikseen määritellä mitä luottamuksellisella tiedolla tarkoitetaan. Sopimuksella asetetaan osapuolille tiedon käyttämiseen liittyviä rajoitteita, esimerkiksi siten, että osapuoli sitoutuu pitämään luottamuksellisen tiedon salassa ja olemaan luovuttamatta tai paljastamaan sitä kolmannelle osapuolelle. Myös salassapitovelvollisuuden rajoitukset on syytä kirjata sopimukseen, eli toisin sanoen on tehtävä selväksi millaista tietoa salassapitovelvollisuus ei koske. Salassa pidettävän tiedon käsittelysäännöt on syytä kirjatasopimukseen

Sopimuksen voimassaoloaika ja salassapitoaika on merkittävä sopimukseen. Tämä voidaan toteuttaa siten, että voimassaoloaika alkaa esimerkiksi sopimuksen allekirjoitushetkestä. Jos sopimuksella tai osapuolten välisellä yhteistyöllä on kansainvälisiä kytkentöjä, voidaan sopimukseen kirjata, mitä lakia siihen sovelletaan ja missä menettelyssä sopijapuolten väliset erimielisyydet ratkaistaan, esimerkiksi välimiesmenettelyssä. Salassa pidettävän tiedon väärinkäytön ehkäisemiseksi asiakirjaan voidaan merkitä sopimussakko, jolla pyritään varmistamaan tiedon salassapito. Sopimussakko on yleisesti ottaen rahamääräisesti korkea summa, jonka salassapitositoumuksen rikkova sopimusosapuoli on velvollinen maksamaan salassa pidettävän tiedon luovuttaneelle sopijapuolelle. Sopimussakko voi tulla hyödynnettäväksi, vaikka vastapuolelle ei olisi aiheutunut vahinkoa.

Salassapitosopimuksen laatiminen

Salassapitosopimus on syytä laatia aina kirjallisesti. Salassapitosopimuksia voidaan laatia kaksi kappaletta, yksi molemmille osapuolille. Osapuolten tulee allekirjoittaa ja päivätä sopimus.

Salassapitosopimus voidaan lisäksi laatia työnantajan ja työntekijän välille. Tällöin työsuhteeseen liittyvä salassapitosopimus voidaan laatia kestoltaan jatkuvan koko työsuhteen ajan ja vielä työsuhteen päättymisen ajan tietyn määräajan. Liikesuhteissa salassapitosopimus liittyy usein kiinteästi yhteistyösopimukseen ja sen kestoon. Salassapitosopimuksen kesto voidaan kytkeä jonkin toisen sopimuksen kestoon tai jatkumaan määräajan vielä sen päättymisen jälkeen.

Kaipaatko apua?

Asiakaspalvelu
+ 358 40 634 1300
asiakaspalvelu@asiakirjakauppa.fi

Muita aiheeseen liittyviä asiakirjoja

Tilitoimistosopimus

9,00 €

Tilitoimistosopimus solmitaan tilitoimiston ja asiakkaan välille. Sopimukseen tulee kirjata palvelut, jotka tilitoimisto tuottaa asiakkaalleen. Palvelut voivat sisältää tavanomaisen kirjanpidon ja palkanlaskennan lisäksi myös oikeudellista neuvontaa. Sopimukseen tulee sisällyttää myös asiakasta velvoittavat toimenpiteet, kuten materiaalin huolellinen täyttäminen ja toimittaminen tiettyyn päivään mennessä.
30 min