Asiakirjakone™Sopimus lapsen huoltoa, asumista, tapaamisoikeutta ja elatusta koskienSopimus lapsen huoltoa, asumista, tapaamisoikeutta ja elatusta koskienSähköisesti laadittava sopimus apsen huoltoa, asumista, tapaamisoikeutta ja elatusta koskien. Vanhemmat voivat tehdä sopimuksen lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta. Sopimuksen voi nyt laatia vaivattomasti asiakirjakoneella. Product #: 925872 Normaali hinta: €150.00 19.00 (Tarjous päättyy ) Myyjä: Asiakirjakauppa.fi

Sopimus lapsen huoltoa, asumista, tapaamisoikeutta ja elatusta koskien

19,00 €

Asiakirjakoneella juridisten asiakirjojen laatiminen on vaivatonta ja nopeaa.

75 min

Sopimus lapsen huoltoa, asumista, tapaamisoikeutta ja elatusta koskien 19,00 €

75 min
Sopimus, jolla vanhemmat voivat sopia lapsen huollosta, asumisesta, tapaamisoikeudesta ja elatuksesta. Sopimus tulee laatimisen jälkeen vahvistaa lastenvalvojalla.

Lisäpalvelut

  • Asiakirjan tarkistus
  • Oikeudellinen neuvonta
  • Asiakirjan säilytys
  • Asiakirjan toimitus postitse

Mikä on sopimus lapsen huoltoa, asumista, tapaamisoikeutta ja elatusta koskien?

Vanhemmat voivat tehdä sopimuksen lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta. Jotta sopimus olisi pakkotäytäntöönpanokelpoinen, tulee se laatia kirjallisesti. Lapsen asuinkunnan lastenvalvoja vahvistaa sopimuksen, jos se ei ole lapsen edun vastainen. Vahvistettu sopimus vastaa lainvoimaltaan tuomioistuimen antamaa ratkaisua.

Lapsen huollolla tarkoitetaan lapsen henkilökohtaisten asioiden hoitoa. Lapsen huoltajia ovat hänen vanhempansa tai henkilöt, joille lapsen huolto on uskottu. Huoltajalla on oikeus päättää lapsen hoidosta, kasvatuksesta, asuinpaikasta sekä muista henkilökohtaisista asioista. Huoltajalla on oikeus saada tietoa lasta koskevista asioista eri viranomaisilta ja huoltaja myös edustaa lasta lapsen henkilöä koskevassa asiassa. Lisäksi lapsen huoltaja toimii holhoustoimilain nojalla lapsen edunvalvojana hoitaen lapsen taloudellisia asioita.

Silloin kun vanhemmat ovat yhdessä lapsen huoltajia, mutta eivät asu yhdessä, on ratkaistava, kumman vanhemman luona lapsi asuu. Lähtökohtana tulee olla lapsen etu. Harkittaessa lapsen asuinpaikkaa on tärkeää ottaa huomioon, kuinka asuminen ja lapsen arkeen kuuluvat asiat järjestyvät käytännössä parhaiten.

Vuoroasuminen tarkoittaa sitä, että lapsi asuu puolet tai lähes puolet ajastaan vuorotellen vanhempiensa luona. Joissakin tapauksissa käytetään myös sellaista ratkaisua, että lapset asuvat pysyvästi samassa paikassa ja vanhemmat asuvat vuorotellen heidän kanssaan.

Lapsi voi kuitenkin olla virallisesti kirjoilla vain yhdessä paikassa. Lapsen koulu, koulukuljetukset ja oikeus päivähoitopaikkaan määräytyvät lapsen asuinpaikan mukaan. Asumistukea ja monia muita etuuksia myönnettäessä lapsi voidaan ottaa huomioon vain toisen vanhemman ruokakunnan jäsenenä. Lapsilisää maksetaan vain toiselle vanhemmalle, lähtökohtaisesti sille, jonka luona lapsi virallisesti asuu.

Lapsen tapaamisoikeuden tarkoituksena on turvata lapselle oikeus pitää yhteyttä ja tavata vanhempaansa, jonka luona lapsi ei asu. Lapsen tapaamisoikeuden turvaaminen on kummankin vanhemman vastuulla. Kaikki lapsen huoltolaissa hyvälle huollolle asetetut kriteerit koskevat myös tapaamisoikeutta. Lapsen oikeus tavata vanhempaansa ei ole sidoksissa siihen, onko vanhempi lapsen huoltaja vai ei. Tapaamisoikeus voidaan vahvistaa vain lapsen ja vanhemman välille.

Sopimuksen sisältö

Sopimus lapsen huollosta ja asumisesta on aina voimassa toistaiseksi. Sen sijaan sopimus tapaamisoikeudesta voidaan tehdä porrastettuna erilaiseksi eri ikäkausille tai se voi olla myös määräaikainen, jonka jälkeen tilannetta tarkastellaan uudelleen. Tapaamissopimuksessa voidaan sopia normaalin viikkorytmin lisäksi juhlapyhien ja lomien vietosta. Tapaamissopimuksessa on syytä huomioida mm. lapsen ikä, koulu, päivähoito, harrastukset ja vanhempien kotien välinen etäisyys. Tapaamisten lisäksi voidaan sopia puhelin-, tekstiviesti- ja sähköpostiyhteydenpidosta. Erityisestä syystä tapaamiset voivat olla myös tuettuja tai valvottuja.

Vaikka vanhemmilla onkin sopimusvapaus, täytäntöönpanon kannalta olisi hyvä, että tapaamisoikeus olisi määritelty mahdollisimman tarkasti. Suositeltavaa on käyttää yksityiskohtaisia ajan ja paikan ilmaisuja (esim. "Lapsella on oikeus tapaamiseen parillisten viikkojen perjantaista klo 16 sunnuntaihin klo 18 asti"). Hyvä on myös kirjata lapsen kuljetus tapaamisiin ja kotiin; kuka huolehtii kuljetuksista ja kuka vastaa kustannuksista. Joskus vanhemmat haluavat liittää tapaamisiin lisäehtoja (esim. "Lapsen tulee mennä nukkumaan illalla viimeistään kello 21" ).

Sopimuksen laadinta

Sosiaalilautakunnan vahvistamaa sopimusta tai tuomioistuimen päätöstä lapsen huollosta tai tapaamisoikeudesta voidaan muuttaa uudella sopimuksella tai tuomioistuimen päätöksellä jos olosuhteet ovat sopimuksen vahvistamisen tai päätöksen antamisen jälkeen muuttuneet tai jos tähän muutoin on aihetta.

Jos vanhemmat eivät pääse keskenään sovintoon lapsen huoltoa, asumista ja tapaamisoikeutta koskevassa asiassa, voidaan asia viedä lapsen kotipaikan tai vakituisen asuinpaikan käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Kaipaatko apua?

Asiakaspalvelu
+ 358 40 634 1300
asiakaspalvelu@asiakirjakauppa.fi

Muita aiheeseen liittyviä asiakirjoja

Avioehtosopimus yritysvarallisuuden osalta

19,00 €

Avioehtosopimuksessa puolisot voivat sopia, että molempien tai toisen puolison yritysvarallisuus on avio-oikeudesta vapaata omaisuutta, joko kokonaan tai osittain. Yleensä yritysten perustajaosakkailta edellytetään, että he ovat puolisonsa kanssa tehneet avioehdon, jonka perusteella yritysvarallisuus suljetaan avio-oikeuden ulkopuolelle.
30 min
Avioehtosopimus, osittainen

19,00 €

Osittaisella avioehtosopimuksella puolisot voivat sopia, että tietty puolisoiden omaisuus on avio-oikeudesta vapaata. Määräys voi koskea esinekohtaisesti yksilöityä omaisuuserää tai omaisuuden saantoajankohtaa. Osittaisella avioehtosopimuksella puolisot voivat rajata aviovarallisuuden ulkopuolelle esimerkiksi itsellensä tunnesyistä tai muista syistä tärkeitä esineitä tai perinnöksi saamaansa omaisuutta.
45 min
Avioehtosopimus, kokonaan poissulkeva

19,00 €

Kokonaan poissulkevalla avioehtosopimuksella puolisot voivat sopia, että avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen päättyessä, heidän omaisuuttaan ei jaeta avioliittolain pääsäännön mukaisesti tasan. Kokonaan poissulkevalla avioehdolla puolisot voivat sopia, ettei kummallakaan ole avio-oikeutta toistensa omaisuuteen.
15 min
Avioerohakemus vaihe 1

9,00 €

Avioeroa haetaan käräjäoikeudesta kirjallisella hakemuksella. Avioeroa voi hakea puoliso yksin, tai molemmat puolisot yhdessä. Avioerohakemus on kaksivaiheinen ja hakemusten välissä on kuuden kuukauden harkinta-aika. Harkinta-ajan päätyttyä puolison on tehtävä hakemus tuomioistuimelle ja ilmoittaa, että avioero voidaan tuomita päättyneeksi.
15 min
Avioerohakemus vaihe 2

9,00 €

Avioeroa haetaan käräjäoikeudesta kirjallisella hakemuksella. Avioeroa voi hakea puoliso yksin, tai molemmat puolisot yhdessä. Avioerohakemus on kaksivaiheinen ja hakemusten välissä on kuuden kuukauden harkinta-aika. Harkinta-ajan päätyttyä puolison on tehtävä hakemus tuomioistuimelle ja ilmoittaa, että avioero voidaan tuomita päättyneeksi.
15 min
Ositussopimus

129,00 €

Ositussopimuksella puolisot voivat avioliiton aikana, ennen avioeron vireille tuloa sopia siitä, miten heidän omaisuutensa jaetaan avioliiton purkautuessa. Ositussopimus ei korvaa itse ositusta, mutta ositus voidaan toimittaa ositussopimuksen mukaisesti.
75 min