Asiakirjakone™YleistakausAvioehtosopimusSähköisesti laadittava yleistakaus. Product #: 925872 Normaali hinta: €9.00 9.00 (Tarjous päättyy ) Myyjä: Asiakirjakauppa.fi

Yleistakaus

9,00 €

Asiakirjakoneella juridisten asiakirjojen laatiminen on vaivatonta ja nopeaa.

30 min

Yleistakaus 9,00 €

30 min
Takaussitoumus, jolla kolmas henkilö lupautuu velkojalle vastuuseen päävelallisen velasta.

Lisäpalvelut

  • Asiakirjan tarkistus
  • Oikeudellinen neuvonta
  • Asiakirjan säilytys
  • Asiakirjan toimitus postitse

Mikä on yleistakaus?

Takaus on sitoumus, jolla takaaja, eli kolmas henkilö lupautuu velkojalle vastuuseen päävelallisen velasta. Yksinkertaisesti tällä tarkoitetaan sitä, että velkasuhteen ulkopuolinen henkilö lupautuu maksamaan velkojan saatavan, mikäli päävelallinen ei sitä itse tee. Takauksesta säädetään laissa takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta.

Takauslain mukaan yleistakauksella tarkoitetaan takausta, joka koskee muutakin kuin vain yksilöityä päävelkaa. Takaussitoumuksen kohteena on aina jonkun toisen henkilön velka, eikä omaa velkaa voi taata. Takaussitoumuksen kohteena voi myös olla jokin yksittäinen saatava, mutta silloin ei ole kyse yleistakauksesta. Tyypillinen yleistakaus on velallisen kaikista lainoista velkojalle annettu takaus. Yleistakaus voi siten koskea esimerkiksi kaikkia saatavia yhdeltä luotonantajalta.

Yleistakauksen sisältö

Yleistakauksesta on syytä sopia kirjallisesti. Yleistakauksesta sopiminen on suositeltavaa tehdä samanaikaisesti, kun päävelallinen ja velkoja sopivat velan syntymisestä. Takauksessa tulee sopia takauksen enimmäismäärästä ja sen voimassaoloajasta. Yleistakauksen voimassaolo tulee rajata siten, että se kattaa vain tiettynä aikana erääntyvät tai syntyvät velat, tai siten, että yleistakaus on vain tietyn ajan voimassa. Yleistakauksen voimassa ollessa takaaja voi määrätä ajankohdan, jonka jälkeen syntyvistä veloista hän ei enää ole vastuussa. Tästä täytyy kuitenkin tehdä velkojalle ilmoitus erikseen.

Lain mukaan luotonantajan on selvitettävä takaajalle takauksen piiriin kuuluvat velat liitännäiskustannuksineen, ne edellytykset, joiden perusteella suoritusta voidaan vaatia takaajalta, sekä muut takaajan asemaan olennaisesti vaikuttavat seikat. Tämä selvitys tulee antaa ennen takauksen antamista. Jos selvitys annetaan kirjallisena, se on annettava viimeistään takauksen antamista edeltävänä päivänä.

Yleistakauksen laatiminen

Takaussitoumuksen antamiselle ei ole määritelty erityisiä muotomääräyksiä. Mahdollisen tulevan todistelun vuoksi takaussitoumus on kuitenkin suositeltavaa laatia kirjallisesti, sillä suullisesti sovittuja ehtoja on haasteellista näyttää toteen. Takaussitoumuksen monimutkaisuuden vuoksi sopijapuolten kannattaa laatia yleistakauksesta aina erillinen asiakirja, jotta neuvotellut sopimusehdot ovat selkeitä molemmille osapuolille. Asiakirjassa voidaan selvittää takaajalle lain edellyttämät seikat takauksen sisällöstä. Asiakirja tulee päivätä ja allekirjoittaa sopijapuolten toimesta.

Kaipaatko apua?

Asiakaspalvelu
+ 358 40 634 1300
asiakaspalvelu@asiakirjakauppa.fi

Muita aiheeseen liittyviä asiakirjoja

Pääomalainavelkakirja

9,00 €

Yritys voi vahvistaa pääomarakennettaan pääomalainalla. Osakeyhtiölain nojalla sopimus pääomalainasta on tehtävä aina kirjallisena. Pääomalainan pääoma voidaan palauttaa ja korkoa maksaa vain silloin kun yhtiön vapaan oman pääoman ja kaikkien pääomalainojen määrä ylittää yhtiön päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan tai sitä uudemman tilinpäätöksen taseen tappion määrän.
30 min