YKSITYISHENKILÖIDEN ASIAKIRJAT

Tältä sivulta löydät kaikki yksityishenkilöiden asiakirjat

Asiaryhmään avioliitto kuuluvat asiakirjat

Asiakirjaryhmästä löydät yleisimmät avioliittoa koskevat asiakirjat, kuten erilaiset avioehtosopimukset sekä ositussopimukset

Avioehtosopimus
LUE LISÄÄ

Avioehtosopimus


Avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen purkautuessa avioeron tai kuoleman vuoksi, avio-oikeus merkitsee oikeutta saada omaisuuden osituksessa puolet puolisoiden yhteenlasketun omaisuuden säästöstä. Tästä lainmukaisesta järjestyksestä voidaan avioehtosopimuksella poiketa.

Avioehtosopimuksessa puolisot voivat sopia, että avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen päättyessä, heidän omaisuuttaan ei jaeta avioliittolain pääsäännön mukaisesti tasan. Puolisot voivat myös sopia, ettei kummallakaan taikka toisella ole avio-oikeutta toisen omaisuuteen, sen sijaan tulevaan omaisuuteen ja/tai omaisuuden tuottoon.

69,00 €

(sis. alv 24 %)

Avioehtosopimus yritysvarallisuuden osalta
LUE LISÄÄ

Avioehtosopimus yritysvarallisuuden osalta


Avioehtosopimuksessa puolisot voivat sopia, että molempien tai toisen puolison yritysvarallisuus on avio-oikeudesta vapaata omaisuutta, joko kokonaan tai osittain. Yleensä yritysten perustajaosakkailta edellytetään, että he ovat puolisonsa kanssa tehneet avioehdon, jonka perusteella yritysvarallisuus suljetaan avio-oikeuden ulkopuolelle.

Avioehtovaatimuksella yritykset haluavat varmistaa mahdollisimman häiriöttömän yritystoiminnan osakkaiden siviilielämän muutoksilta. Avioehdolla, voidaan myös pyrkiä varmistamaan puolison/puolisoiden elinkeino avioeron varalta, ja sitä kautta voidaan turvata maksukyky esimerkiksi mahdollisista elatusmaksuista.

69,00 €

(sis. alv 24 %)

Avioehtosopimus, osittainen
LUE LISÄÄ

Avioehtosopimus, osittainen


Osittaisella avioehtosopimuksella puolisot voivat sopia, että tietty puolisoiden omaisuus on avio-oikeudesta vapaata. Määräys voi koskea esinekohtaisesti yksilöityä omaisuuserää tai omaisuuden saantoajankohtaa. Osittaisella avioehtosopimuksella puolisot voivat rajata aviovarallisuuden ulkopuolelle esimerkiksi itsellensä tunnesyistä tai muista syistä tärkeitä esineitä tai perinnöksi saamaansa omaisuutta.

Henkilökohtaiset käyttöesineet, kuten vaatteet kuuluvat lähtökohtaisesti aina aviovarallisuuden ulkopuolelle.

69,00 €

(sis. alv 24 %)

Avioehtosopimus, kokonaan poissulkeva
LUE LISÄÄ

Avioehtosopimus, kokonaan poissulkeva


Kokonaan poissulkevalla avioehtosopimuksella puolisot voivat sopia, että avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen päättyessä, heidän omaisuuttaan ei jaeta avioliittolain pääsäännön mukaisesti tasan. Kokonaan poissulkevalla avioehdolla puolisot voivat sopia, ettei kummallakaan ole avio-oikeutta toistensa omaisuuteen.

Puolisoilla, joilla on kokonaan poissulkeva avioehtosopimus, osituksessa omaisuus jaetaan nimiperiaatteen mukaan; sillä jonka nimiin tietty omaisuus on hankittu tai kirjattu, oletetaan olevan siihen laillinen saanto. Se joka muuta väittää, joutuu perustelemaan kantansa.

39,00 €

(sis. alv 24 %)

Avioerohakemus
LUE LISÄÄ

Avioerohakemus


Avioeroa haetaan käräjäoikeudesta kirjallisella hakemuksella. Avioeroa voi hakea puoliso yksin, tai molemmat puolisot yhdessä. Avioerohakemus on kaksivaiheinen ja hakemusten välissä on kuuden kuukauden harkinta-aika. Harkinta-ajan päätyttyä puolison on tehtävä hakemus tuomioistuimelle ja ilmoittaa, että avioero voidaan tuomita päättyneeksi.

Jos avioeroa ei haeta määräajassa harkinta-ajan jälkeen, jää asia sillensä. Myös jatkokäsittelyhakemuksen voi tehdä kumpi vain puolisoista tai puolisot yhdessä, riippumatta kumman puolison hakemuksesta asia alun perin tuli vireille. Jatkokäsittelyhakemuksen tekemisen jälkeen puolisot tuomitaan avioeroon. Toisen puolison vastustamisella ei ole merkitystä avioeron myöntämiseen.

39,00 €

(sis. alv 24 %)

Sopimus lapsen huoltoa, asumista, tapaamisoikeutta ja elatusta koskien
LUE LISÄÄ

Sopimus lapsen huoltoa, asumista, tapaamisoikeutta ja elatusta koskien


Lapsen huoltajat voivat sopia lapsen huollosta, asumisesta, tapaamisoikeudesta tai elatuksesta. Lapsen huollon osalta vanhemmat voivat sopia lapsen yksinhuollosta tai yhteishuoltajuudesta. Huoltajan oikeuksiin kuuluu, esimerkiksi lapsen asuinpaikasta ja –maasta, kasvatuksesta, koulutuksesta, uskonnosta ja äidinkielestä päättäminen.

Sopimuksella lapsen vanhemmat voivat päättää lapsen asuinpaikan eli kumman vanhemman luona lapsi asuu ja on kirjoilla. Lapsen asuinpaikalla on vaikutusta esimerkiksi päivähoidon, koulupaikan, neuvolan, julkisen terveydenhuollon, erikoissairaanhoidon järjestämiseen ja Kelan etuuksiin.

119,00 €

(sis. alv 24 %)

Ositussopimus
LUE LISÄÄ

Ositussopimus


Ositussopimuksella puolisot voivat avioliiton aikana, ennen avioeron vireille tuloa sopia siitä, miten heidän omaisuutensa jaetaan avioeron yhteydessä. Ositussopimus ei korvaa itse ositusta, mutta ositus voidaan toimittaa ositussopimuksen mukaisesti.

Ositussopimus voi sisältää määräyksiä muun muassa puolison oikeudesta käyttää toiselle kuuluvaa irtainta omaisuutta, yhteisessä kodissa asumisesta ja osituksen sisällöstä. Jos puolisot ovat solmineet osituksen esisopimuksen ja avioliitto purkautuu puolison kuoleman johdosta, sopimus ei sido jäämistöosituksessa.

119,00 €

(sis. alv 24 %)

Asiaryhmään edunvalvonta kuuluvat asiakirjat

Asiakirjaryhmästä löydät edunvalvontaa koskevat asiakirjat, joilla valtakirjantekijä voi määrätä taloudellisista ja henkilökohtaisista asioista sekä niistä huolehtivasta henkilöstä

Edunvalvontavaltakirja
LUE LISÄÄ

Edunvalvontavaltakirja


Edunvalvontavaltakirjalla henkilö voi järjestää asioidensa hoidon siltä varalta, että hän on myöhemmin kykenemätön niitä hoitamaan. Edunvalvontavaltakirjalla henkilö päättää siitä kenet hän valtuuttaa hoitamaan henkilökohtaisia ja taloudellisia asioitaan silloin, kun hän itse on pysyvästi tai tilapäisesti oikeustoimikelvoton.

Valtuutetulla ei ole rajatonta valtaa päättää valtuuttajan asioista, vaan edunvalvoja tarvitsee maistraatin luvan laissa määriteltyihin päämiehen puolesta tehtäviin tärkeisiin oikeustoimiin. Tällaisia ovat esimerkiksi asunnon tai kiinteistön myyminen tai ostaminen, omaisuuden pantiksi luovuttaminen ja lainan ottaminen. Edunvalvontavaltakirjan laatija voi myös yksityiskohtaisesti määritellä miten ja mihin hänen varoja voi käyttää.

59,00 €

(sis. alv 24 %)

Asiaryhmään perintö ja testamentti kuuluvat asiakirjat

Asiakirjaryhmästä löydät erilaiset testamentit, hoitotestamentin sekä lakiosailmoituksen että perinnöstä luopumista koskevat asiakirjat

Testamentti yleinen
LUE LISÄÄ

Testamentti yleinen


Testamentti on kuolemanvarainen, vastikkeeton ja yksipuolinen oikeustoimi, jolla perittävä määrää siitä, kenelle hänen omaisuutensa on hänen kuolemansa jälkeen menevä. Testamentin tekeminen on ainoa keino, jolla voidaan pätevästi syrjäyttää laillinen perimysjärjestys ja toteuttaa testamentin tekijän tahto.

Yleisellä testamentilla perittävä määrää omaisuudestaan yleisluontoisesti. Yleistestamentissa omaisuuden jako toteutetaan yleensä suhteellisina osina omaisuudesta. Testamentissa voidaan määrätä mm. seuraavista asioista: saajan puolison avio-oikeudesta, rintaperillisten lakiosan maksamisesta rahana, tietyin edellytyksin perinnöttömäksi tekemisestä, testamentin toimeenpanijasta yms. Testamentin saajista tulee aina kuolinpesän osakkaita.

69,00 €

(sis. alv 24 %)

Testamentti keskinäinen
LUE LISÄÄ

Testamentti keskinäinen


Keskinäisellä testamentilla aviopuolisot tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävät puolisot voivat antaa avio-oikeuden toistensa omaisuuteen tai sulkea pois kummankin puolison avio-oikeuden omaisuuteen. Keskinäisellä testamentilla voidaan myös antaa vain yhdelle puolisolle avio-oikeus toisen puolison omaisuuteen. Avio-oikeudella tarkoitetaan Avioliittolain mukaista oikeutta toisen puolison omaisuuteen.

Aviopuolisot voivat keskinäisellä testamentilla määrätä toisilleen tulevasta omaisuudesta ja oikeuksista monella tapaa. Keskinäisellä testamentilla aviopuolisot voivat esimerkiksi määrätä toisilleen koko omaisuutensa. Myös rajoitettujen omistusoikeuksien luovuttaminen on mahdollista.

69,00 €

(sis. alv 24 %)

Testamentti erityinen (Legaatti)
LUE LISÄÄ

Testamentti erityinen (Legaatti)


Erityistestamenttia käytetään testamentattaessa tiettyä omaisuutta. Erityistestamentilla voidaan testamentata irtainta omaisuutta, esimerkiksi jonkin tavaran, rahamäärän tai osakkeita. Eritystestamentilla voidaan joustavasti antaa esimerkiksi käyttö- tai tuotto-oikeuden johonkin omaisuuserään. Kiinteää omaisuutta testamentattaessa käytetään yleensä yleistestamenttia vaikka erityistestamentti soveltuu siihen samalla tavalla.

Erityistestamentilla voidaan antaa perintöä yksityishenkilöille, yhdistyksille tai oikeushenkilöille, ilman että erityistestamentin saajista tulee kuolinpesän osakkaita.

69,00 €

(sis. alv 24 %)

Hoitotestamentti
LUE LISÄÄ

Hoitotestamentti


Hoitotestamentilla henkilö ilmaisee tahtonsa siitä, miten toivoo hoitonsa järjestettävän, jos henkilö sairauden tai muun esteen seurauksena on itse kykenemätön tuomaan hoitotahtonsa julki. Hoitotestamentissa voidaan yksilöidä hyvinkin tarkkaan mitä lääketieteellisiä toimia henkilölle saa tehdä.

Hoitotestamentilla voi myös päättää saako kehoa kuoleman jälkeen käyttää lääketieteellisessä tutkimuksessa tai koulutuksessa.

29,00 €

(sis. alv 24 %)

Perinnöstä luopuminen, ilmoitus perittävälle
LUE LISÄÄ

Perinnöstä luopuminen, ilmoitus perittävälle


Mikäli perillinen haluaa luopua perinnöstä, on hänen tehtävä perinnöstä luopuminen eli negatiivinen perintösopimus. Perinnöstä luopuminen, jos sitä ei ole rajattu tiettyyn omaisuuserään, koskee kaikkea luopumishetken jälkeenkin saatua omaisuutta. Perinnöstä luopumista ei voi peruuttaa.

Lakiosaperillisellä eli rintaperillisellä on oikeus vaatia ja saada korvausta perinnöstä luopumisesta. Lakiosaperillisellä perinnöstä luopumisen korvauksen määrä on lakiosan arvo.

29,00 €

(sis. alv 24 %)

Perinnöstä luopuminen, ilmoitus osakkaille
LUE LISÄÄ

Perinnöstä luopuminen, ilmoitus osakkaille


Perinnöstä luopumista koskevaa asiakirjaa käytetään tilanteessa, jossa perillinen haluaa luopua perinnöstä perittävän kuoleman jälkeen. Perinnöstä voidaan luopua, mikäli perillinen ei ole ryhtynyt toimiin, jotka voitaisiin katsoa toimiksi perinnön vastaanottamiseksi; kuten osallistunut irtaimen jakoon, perinyt kuolinpesän saatavia tai vedonnut osakkaan oikeussuojakeinoihin.

Perinnöstä luopuminen voidaan tehdä vastikkeellisesti tai rintaperillisten hyväksi. Perinnöstä luopujan osuus menee sille, joka olisi sijaantuloa koskevien säännösten mukaan ollut perintöön oikeutettu, jos luopuja olisi kuollut. Perinnöstä luopumisen on perittävän kuoleman jälkeen tehtävä aina kirjallisesti.

29,00 €

(sis. alv 24 %)

Lakiosailmoitus
LUE LISÄÄ

Lakiosailmoitus


Lakiosan määrä on puolet lainmukaisesta perintöosasta. Testamentilla ei voi poistaa rintaperillisen oikeutta lakiosaan. Testamentti on perillistä kohtaan tehoton siltä osin kuin se estää häntä saamasta lakiosaansa jäämistöstä tai rajoittaa hänen oikeuttaan määrätä lakiosana tulevasta omaisuudesta.

Mikäli perillinen haluaa vaatia lakiosaa perittävästä omaisuudesta, on hänen tehtävä lakiosailmoitus testamentin saajalle tai, mikäli saajia on useampi, heille kaikille. Lakiosan saaminen edellyttää lakiosailmoituksen tekemistä määräajassa, joka on kuusi kuukautta alkaen testamentin tiedoksisaannista. Lakiosailmoituksen tekeminen on perillisen ainoa keino saada perintöä, jos hänen lainmukainen perintöoikeutensa on testamentilla sivuutettu.

29,00 €

(sis. alv 24 %)

Kutsu perunkirjoitukseen
LUE LISÄÄ

Kutsu perunkirjoitukseen


Perunkirjoituksen ajasta ja paikasta on ilmoitettava hyvissä ajoin osakkaille ja leskelle. Perunkirjoitukseen on kutsuttava kuolinpesän osakkaat: perilliset, yleistestamentin saajat, eloonjäänyt puoliso, sekä uskotut miehet. Erityistestamentinsaaja voidaan kutsua, jos niin halutaan.

Kutsut perunkirjoitukseen on toimitettava todisteellisesti, muuten perunkirja on pätemätön ja se joudutaan tekemään uudestaan. Perunkirjoitus on pidettävä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on kuollut.

19,00 €

(sis. alv 24 %)

Asiaryhmään lahjakirja kuuluvat asiakirjat

Asiakirjaryhmästä löydät lahjakirjan, jolla varallisuutta voi lahjoittaa perheenjäsenille, ystäville tai vaikka yhdistyksille

Lahjakirja
LUE LISÄÄ

Lahjakirja


Lahjanantaminen on yksipuolinen oikeustoimi. Irtaimen omaisuuden lahjalle ei ole säädetty määrämuotoa, mutta lahjoitus on hyvä tehdä kirjallisena. Lahjakirjalla voi lahjoittaa varallisuutta yhdelle tai useammalle henkilölle. Jos lahjoitus halutaan tehdä lahjansaajan puolison avio-oikeuden poissulkevalla ehdolla, on avio-oikeutta koskeva määräys tehtävä kirjallisesti ja kahden esteettömän todistajan on allekirjoitettava asiakirja.

Lahjasta on maksettava lahjaveroa samojen periaatteiden mukaan kuin perintöveroa, jolloin lahjaveron määrä riippuu lahjoittajan ja lahjansaajan välisestä sukulaisuussuhteesta ja lahjoitetun omaisuuden arvosta. Lahja on lahjaverosta vapaa, jos sen arvo on alle 4999 euroa, jos lahjoittaja ei viimeisen kolmen vuoden aikana ole lahjoittanut lahjansaajalle muita lahjoja.

29,00 €

(sis. alv 24 %)

Asiaryhmään valtakirja kuuluvat asiakirjat

Asiakirjaryhmästä löydät erilaiset valtakirjat, joilla voi valtuuttaa toisen toimimaan edustajana erilaisissa oikeusprosesseissa tai kaupoissa

Valtakirja kiinteistön myyntiä varten
LUE LISÄÄ

Valtakirja kiinteistön myyntiä varten


Valtakirjalla voi valtuuttaa toisen henkilön, toimiston tai asiamiehen tekemään kiinteistöä koskevan kaupan valtakirjan antajan lukuun ja hänen etuja valvoen. Valtuutetun tekemä oikeustoimi sitoo valtuuttajaa, ellei toimea ole tehty valtakirjassa olevien määräysten ja valtuutuksen vastaisesti.

Kiinteistön kaupassa vain kirjallinen valtakirja, jossa on yksilöity myytävä kiinteistö, on pätevä. Vain valtakirjan ehtojen mukaan tehty kiinteistön kauppa on pätevä, valtakirjan ehtojen vastaisesti tehty kiinteistön kauppa on pätemätön.

29,00 €

(sis. alv 24 %)

Avoin asianajovaltakirja
LUE LISÄÄ

Avoin asianajovaltakirja


Avoimella asianajovaltakirjalla voi valtuuttaa lakimiehen, asianajajan tai muun oikeusoppineen edustamaan itseään oikeudellisissa asioissa. Muissa asioissa valtuutettuna voi toimia kuka tahansa luotettava ja oikeustoimikelpoinen taho, joka ei ole konkurssissa.

Valtuutetun tekemä oikeustoimi sitoo valtuuttajaa, ellei toimea ole tehty valtakirjassa olevien määräysten ja valtuutuksen vastaisesti. Avoimessa asianajovaltakirjassa ei määritetä asiaa, jonka hoitamiseen valtakirjan saaja on valtuutettu. Avoimen asianajovaltakirjan saajan on kuitenkin valtuutuksen nojalla velvoitettu valvomaan valtuuttajan etua eikä valtuutettu saa ryhtyä toimeen, joka ei ole valtuuttajan edun mukainen.

9,00 €

(sis. alv 24 %)

Erityinen asianajovaltakirja
LUE LISÄÄ

Erityinen asianajovaltakirja


Erityisellä asianajovaltakirjalla voi valtuuttaa lakimiehen, asianajajan tai muun oikeusoppineen edustamaan itseään jossakin tietyssä, yksilöidyssä oikeudellisessa asiassa. Valtuutetun tekemä oikeustoimi sitoo valtuuttajaa, ellei toimea ole tehty valtakirjassa olevien määräysten ja valtuutuksen vastaisesti. Erityinen asianajovaltakirja on voimassa sen ajan, joka valtakirjaan on määritetty.

Jos valtakirjassa ei ole mainintaa valtuutuksen päättymisestä, niin valtakirja on voimassa, kunnes valtuuttaja peruuttaa sen ilmoittamalla valtuutetulle valtuutuksen päättymisestä, ottaa sen pois valtuutetulta tai hävittää valtakirjan.

9,00 €

(sis. alv 24 %)

Asiaryhmään kauppakirja kuuluvat asiakirjat

Asiakirjaryhmästä löydät erilaiset kauppakirjat, kauppaa koskevan reklamaation, toimeksiantosopimuksen sekä hallinnanjakoa koskevan sopimuksen

Kauppakirja asunto-osakkeen myyntiä varten
LUE LISÄÄ

Kauppakirja asunto-osakkeen myyntiä varten


Uuden tai käytetyn asunnon kauppakirja, koskee asunto-osakkeiden kauppaa. Kaupankohteena oleva asunto-osakkeet oikeuttaa hallitsemaan yhtiön yhtiöjärjestyksessä määriteltyä huoneistoa ja muita tiloja sekä tuottaa muita oikeuksia, esimerkiksi oikeuksia, jotka kohdistuvat yhtiön hallitsemiin tiloihin. Myytäessä osaomistusasuntoja, lomaosakkeita tai loma-asuntoja käytetään myös asunto-osakkeen myyntiä varten tehtävää kirjallista kauppakirjaa.

Kauppahinta tai osa siitä voidaan suorittaa jollakin vaihtoesineellä, esimerkiksi toisella asunnolla. Asunto-osakkeen kaupassa vallitsee muotovapaus, osapuolet voivat vapaasti sopia kaupan sisällöstä. Tyypillisesti osakekirja luovutetaan kauppahinnan maksamisen yhteydessä.

29,00 €

(sis. alv 24 %)

Toimeksiantosopimus
LUE LISÄÄ

Toimeksiantosopimus


Toimeksiantosopimuksella toimeksiantaja antaa toimeksisaajalle määrätyn tehtävän. Toimeksiantosopimus voidaan antaa esimerkiksi yksityishenkilölle, yhtiölle tai lakiasiaintoimistolle. Toimeksiantosopimuksessa kannattaa määritellä mahdollisimman tarkasti jotta molemmille toimeksiantosopimuksen osapuolille on selvää mitä toimeksiantosopimuksen perusteella tullaan tekemään ja millaisia kuluja toimeksiantosopimuksen perusteella osapuolille muodostuu.

Toimeksiantosopimus on myös aina mahdollista purkaa, jos sopimuskumppani olennaisesti rikkoo sopimusta.

29,00 €

(sis. alv 24 %)

Reklamaatio
LUE LISÄÄ

Reklamaatio


Reklamaatiolla ilmoitetaan myyjälle siitä, että palveluksessa tai tuotteessa on virhe. Reklamaatio kannattaa esittää kirjallisena mahdollisten riitatilanteiden selvittämiseksi. Valituksen aiheina voivat olla esimerkiksi virheellinen tuote, liian pitkä toimitusaika, tekninen vika, valmistusvika, kestävyys, käyttöohjeet tai tuotteen sopimattomuus siihen käyttötarkoitukseen, johon se on myyty.

Reklamaatiolla ostaja voi vaatia hinnanalennusta, tuotteen korjaamista, uutta vastaava tuotetta, kaupanpurkua tai vahingonkorvausta. Reklamaatiossa on olennaista, että se tehdään viivytyksettä heti, kun vika havaitaan.

29,00 €

(sis. alv 24 %)

Kauppakirja irtainomaisuus
LUE LISÄÄ

Kauppakirja irtainomaisuus


Irtaimen kauppa on vapaamuotoinen oikeustoimi, eli kaupan osapuolet voivat pääsääntöisesti varsin vapaasti sopia kaupan sisällöstä ja ehdoista. Kauppakirja kannattaa aina tehdä kirjallisesti, jotta kaupan ehdot, kohde ja kauppahinta voidaan jälkikäteen todeta helpommin.

Kaupan kohde tulee yksilöidä kauppakirjassa ainakin seuraavilta osiltaan: laji, määrä, laatu, muut ominaisuudet ja pakkaus. Irtain omaisuus tulee yksilöidä selkeästi sekaannusten estämiseksi, esimerkiksi valmistenumeroa käyttäen. Kauppahinnan maksamista koskevat ehdot sekä hallintaoikeuden ja omistusoikeuden siirtyminen on hyvä määrittää kauppakirjassa mahdollisimman tarkasti.

29,00 €

(sis. alv 24 %)