YRITYSTEN ASIAKIRJAT

Tältä sivulta löydät kaikki yritysten asiakirjat

Asiaryhmään työsuhde kuuluvat asiakirjat

Asiakirjaryhmästä löydät erilaiset työsopimukset, työsuhteen irtisanomisilmoitukset sekä työsuhteenpurkamista koskevat asiakirjat

Työsopimus

Työsopimus


Työsopimus on sopimuksena vapaamuotoinen, kuitenkin rajoitettuna työsopimuslain, työaikalain ja vuosilomalain säännöksin. Työsopimuksen laatiminen kirjallisesti on sekä työntekijän, että työnantajan edun mukaista. Työsopimuksen on myös noudatettava mahdollisen sovellettavan työehtosopimuksen (TES) määräämiä ehtoja.

Työsopimuksessa yritys ja yksityinen henkilö sopivat työn laadusta tai työsuorituksesta, palkasta ja muista työehdoista. Työsopimus voi olla toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen. Mikäli työsopimus on määräaikainen, tulee määräaikaisuuden peruste mainita työsopimuksessa.

5,00 €

(sis. alv 24 %)

Myyntimiehen työsopimus

Myyntimiehen työsopimus


Myyntimiehenä pidetään työntekijää, joka saa provisiota myymistään tuotteita. Työntekijä myy tuotteet työnantajan nimissä ja työnantaja maksaa myyntimiehen kaikki työntekijäkulut normaalisti. Myyntimiehen työsuhteeseen sovelletaan työsopimuslakia, ellei laki kauppaedustajista ja myyntimiehistä toisin määrää.

Kauppaedustajalain pakottavat säännökset estävät niistä sopimisen: kielto estää kohtuuttoman sopimusehdon sovittelumahdollisuus, kielto rajoittaa myyntimiehen oikeutta provisiolaskelman tarkistamiseen, kielto rajoittaa myyntimiehen oikeutta jälkiprovisioon ja kielto estää oikeus kirjallisen sopimuksen vaatimiseen.

5,00 €

(sis. alv 24 %)

Asiaryhmään erityiset sopimukset kuuluvat asiakirjat

Asiakirjaryhmästä löydät erilaiset salassapito- ja tilitoimistosopimukset

Tilitoimistosopimus

Tilitoimistosopimus


Tilitoimistosopimus solmitaan tilitoimiston ja asiakkaan välille. Sopimukseen tulee kirjata palvelut, jotka tilitoimisto tuottaa asiakkaalleen. Palvelut voivat sisältää tavanomaisen kirjanpidon ja palkanlaskennan lisäksi myös oikeudellista neuvontaa. Sopimukseen tulee sisällyttää myös asiakasta velvoittavat toimenpiteet, kuten materiaalin huolellinen täyttäminen ja toimittaminen tiettyyn päivään mennessä.

Tilitoimistosopimukseen on hyvä kirjata myös molemminpuolinen salassapitovelvoite, sopimuksen voimassaolo ja korvausvelvollisuus mahdollisten vahinkojen varalta. Sopimukseen kannattaa myös sisällyttää molemminpuolinen vastuuvakuutus, jonka kesto tulee ulottua myös sopimuksen jälkeiselle ajalle.

5,00 €

(sis. alv 24 %)

Salassapitosopimus

Salassapitosopimus


Työsopimuslain säädökset estävät työntekijää käyttämästä hyödykseen tai ilmaisemasta muille työnantajan ammatti- ja liikesalaisuuksia työsuhteen aikana, sekä niiden jälkeen oikeudettomasti saatujen tietojen osalta. Tätä uskollisuus- ja salassapitovelvollisuutta voidaan jatkaa työsuhteen jälkeiselle ajalle solmimalla salassapitosopimus työnantajan ja työntekijän välillä.

Salassapitosopimuksessa tulisi eritellä mahdollisimman tarkasti, mitä tietoja salassapitosopimus koskee. Salassapitosopimukseen kannattaa myös sisällyttää mahdollinen vahingonkorvaus tietojen luvattomasta edelleen luovuttamisesta.

5,00 €

(sis. alv 24 %)

Asiaryhmään velka ja vakuudet kuuluvat asiakirjat

Asiakirjaryhmästä löydät erilaiset pääomalainaa koskevat velkakirjat ja yleistakaukset

Pääomalainavelkakirja

Pääomalainavelkakirja


Yritys voi vahvistaa pääomarakennettaan pääomalainalla. Osakeyhtiölain nojalla sopimus pääomalainasta on tehtävä aina kirjallisena. Pääomalainan pääoma voidaan palauttaa ja korkoa maksaa vain silloin kun yhtiön vapaan oman pääoman ja kaikkien pääomalainojen määrä ylittää yhtiön päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan tai sitä uudemman tilinpäätöksen taseen tappion määrän.

Pääomalaina lisää yrityksen vakavaraisuutta ja se merkitään taseeseen erillisenä eränä. Pääomalainavelkakirjassa tulee ilmoittaa lainan tarkoitus, laina-aika ja lainalle maksettava korko. Pääomalainoilla on keskenään yhtäläinen oikeus yrityksen varoihin, ellei muuten ole yhtiön ja pääomalainojen velkojien kesken sovittu.

5,00 €

(sis. alv 24 %)

Yleistakaus

Yleistakaus


Yleistakauksella henkilö tai henkilöt sitoutuvat takaamaan yrityksen velan, velvoitteen tai muun sitoumuksen yritykselle, tai henkilölle. Yleistakaus voidaan kohdistaa yhteen tai useampaan velkaan olemassa olevaan velkaan tai tarvittaessa kaikkiin velallisen velkoihin, myös tuleviin. Takaajan on siis hyvä olla tietoinen siitä, minkälaiseksi takausvastuu voi muodostua.

Yleistakauksessa on kuitenkin sovittava takauksen enimmäismäärästä, sekä voimassaoloajasta. Näiden rajoitteiden avulla takaaja voi varmistua siitä, että säännöksistä ei poiketa hänen vahingokseen.

5,00 €

(sis. alv 24 %)

Asiaryhmään osakeanti kuuluvat asiakirjat

Asiakirjaryhmästä löydät erilaiset hallituksen pöytäkirjat osakeanteihin liittyen

Hallituksen ehdotus osakeannista

Hallituksen ehdotus osakeannista


Osakeyhtiö voi osakeannilla hankkia oman pääoman ehtoista rahoitusta. Osakeannista päätetään yhtiökokouksessa, mutta yhtiökokous voi päätöksellään myös valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista kokonaan tai osittain. Osakeantivaltuutus tulee ilmoittaa rekisteröitäväksi kaupparekisteriin ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluttua päätöksestä.

Mikäli hallitusta ei ole valtuutettu yhtiökokouksen toimesta päättämään osakeannista, voi hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle osakeannin hyväksymistä. Osakeanti voi olla maksullinen, tai maksuton. Maksullisesta, että maksuttomasta osakeannista annettu päätös on ilmoitettava rekisteröitäväksi, jos osakeannissa annetaan uusia osakkeita.

5,00 €

(sis. alv 24 %)

Asiaryhmään hallinto kuuluvat asiakirjat

Asiakirjaryhmästä löydät erilaiset yhtiösopimukset, yhtiömuodon muutoksia koskevat asiakirjat sekä hallituksen valtuuttamista koskevat asiakirjat

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi


Osakeyhtiö voi osakeannilla hankkia oman pääoman ehtoista rahoitusta. Osakeannista päätetään yhtiökokouksessa, mutta yhtiökokous voi päätöksellään myös valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista kokonaan tai osittain. Osakeantivaltuutus tulee ilmoittaa rekisteröitäväksi PRH:een ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluttua päätöksestä.

Hallituksen täytyy ehdottaa yhtiökokoukselle hallituksen valtuuttamista päättämään osakeannista. Ehdotuksessa on syytä mainita millä tavalla osakeanti toteutetaan, mikä päämäärä osakeannilla on, mihin päivämäärään asti osakeanti on voimassa ja päättääkö uusi valtuutus mahdollisia aikaisempia valtuutuksia.

5,00 €

(sis. alv 24 %)

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen


Varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta, taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja muista yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. Varsinainen yhtiökokous päättää myös vastuuvapaudesta hallitukselle, toimitusjohtajalle ja hallintoneuvostolle sekä tilintarkastajan, hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten valinnasta, ellei näiden valinnasta ole toisin määrätty.

Yhtiökokous tulee pitää yhtiön kotipaikassa, ellei yhtiöjärjestyksessä ole toisin määrätty. Kotipaikkana toimii se Suomen kunta, joka on yrityksen kotipaikaksi rekisteröity.

5,00 €

(sis. alv 24 %)

Avoimen yhtiön muuttaminen osakeyhtiöksi

Avoimen yhtiön muuttaminen osakeyhtiöksi


Avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö voidaan muuttaa osakeyhtiöksi. Päätös on tehtävä siinä järjestyksessä kuin yhtiösopimusta muutetaan. Yhtiömuodon muuttamista koskevan päätöksen yhteydessä on hyväksyttävä osakeyhtiölain mukaisesti laadittu yhtiöjärjestys. Yhtiömuodon muuttamista koskevasta päätöksestä on laadittava asiakirja. Yhtiömuutoksesta tulee ilmoittaa kaupparekisteriin toimittamalla PRH:lle osakeyhtiön perustamisilmoitus sekä henkilötietolomake.

Asiakirjan tulee sisältää tai asiakirjaan on liitettävä yhtiöjärjestys, jossa mainitaan kaikki osakkeenomistajat sekä kullekin tulevat osakkeet. Asiakirjassa tai yhtiöjärjestyksessä on mainittava myös yhtiön tilikaudesta.

5,00 €

(sis. alv 24 %)

Yksityisliikkeen muuttaminen osakeyhtiöksi

Yksityisliikkeen muuttaminen osakeyhtiöksi


Yksityisen elinkeinonharjoittajan liiketoimintaa ei voi suoraan jatkaa osakeyhtiömuotoisena. Sitä vastoin yksityisliikkeen toimintaa voidaan jatkaa perustamalla osakeyhtiö, jolloin tulee tehdä normaali osakeyhtiön perustamisilmoitus. Mikäli yksityisen elinkeinonharjoittajan liiketoiminta samalla lakkaa, tulee tästä tehdä lopettamisilmoitus. Lopettamisilmoitus on tärkeä tehdä, jos tuleva osakeyhtiö haluaa käyttää samaa tai vastaavaa nimeä mitä elinkeinonharjoittaja käytti.

Yksityisliike voidaan muuttaa suoraan osakeyhtiöksi tasejatkuvuutta noudattaen, edellyttäen että yksityinen elinkeinonharjoittaja merkitsee kaikki uuden osakeyhtiön osakkeet.

5,00 €

(sis. alv 24 %)

Yksityisliikkeen muuttaminen kommandiittiyhtiöksi

Yksityisliikkeen muuttaminen kommandiittiyhtiöksi


Yksityisliikkeen muuttaminen kommandiittiyhtiöksi on tarpeellista, jos yritys halutaan myydä, tai toimintaa laajentaa. Yksityisliikkeen muuttuessa kommandiittiyhtiöksi tulee elinkeinonharjoittajasta usein vastuunalainen yhtiömies ja uudesta yhtiökumppanista tai yhtiökumppaneista äänettömiä yhtiömiehiä. Uudet yhtiökumppanit, mikäli vastuunalaisia, tulevat elinkeinonharjoittajan lisäksi henkilökohtaiseen vastuuseen yrityksen mukana siirtyvistä veloista.

Tasejatkuvuuden säilymiseksi yksityisliikkeen varat ja velat siirtyvät uudelle yhtiölle samoista arvoista ja yksityisen elinkeinonharjoittajan on itse tultava uuden yhtiön vastuunalaiseksi yhtiömieheksi.

5,00 €

(sis. alv 24 %)

Avoimen yhtiön yhtiösopimus

Avoimen yhtiön yhtiösopimus


Avoimessa yhtiössä kaksi tai useampi osapuoli (yhtiömiehet) harjoittaa yhtiösopimuksen perusteella yhdessä elinkeinotoimintaa yhteisen taloudellisen tarkoituksen saavuttamiseksi. Avoimen yhtiön yhtiömiehet vastaavat yhtiön velvoitteista niiden täyteen määrään kuin omasta velastaan. Avoin yhtiö syntyy rekisteröimisellä. Rekisteröinti on ilmoitettava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa yhtiösopimuksen allekirjoittamisesta.

Avoimen yhtiön yhtiösopimuksessa tulee mainita, että kyseessä on yhtiösopimus. Lisäksi, yrityksen toiminimi, kotipaikkana oleva Suomen kunta, toimiala, yhtiömiehet, sopimuksen allekirjoituspäivä ja yhtiömiesten allekirjoitukset. Lisäksi yhtiösopimukseen voidaan sisällyttää määräyksiä yhtiömiesten keskinäisistä suhteista ja velkavastuusta.

5,00 €

(sis. alv 24 %)

Kommandiittiyhtiön yhtiösopimus

Kommandiittiyhtiön yhtiösopimus


Kommandiittiyhtiössä kaksi tai useampi osapuoli (yhtiömiehet) harjoittavat yhtiösopimuksen perusteella elinkeinotoimintaa yhteisen taloudellisen tarkoituksen saavuttamiseksi. Kommandiittiyhtiön yhtiösopimuksessa on mainittava yhtiön toiminimi, kotipaikka Suomessa, toimiala ja yhtiömiehet. Yhtiömies voi olla vastuunalainen tai äänetön. Yhtiösopimuksessa tulee määritellä miten vastuunalaisen ja äänettömän yhtiömiehen voitonjako tapahtuu.

Kommandiittiyhtiön yhtiösopimus on ilmoitettava rekisteröitäväksi kolmen kuukauden kuluessa yhtiösopimuksen allekirjoittamisesta tai yhtiön perustaminen raukeaa. Kommandiittiyhtiö on itsenäinen oikeushenkilö ja kommandiittiyhtiön yhtiömiehet voivat olla luonnollisia, tai oikeushenkilöitä.

5,00 €

(sis. alv 24 %)

Osakeyhtiön perustamissopimus

Osakeyhtiön perustamissopimus


Osakeyhtiön perustamissopimuksen laatiminen on yksi tärkeimmistä osakeyhtiön perustamisen vaiheista. Osakeyhtiö perustetaan aina kirjallisella, osakkeenomistajien allekirjoittamalla perustamissopimuksella, joka tulee osakkeenomistajien myös yksimielisesti hyväksyä. Osakeyhtiötä ei ole mahdollista rekisteröidä ilman kirjallista perustamissopimusta.

Perustamissopimukseen sisältyy perustamissopimuksen päivämäärä, tiedot osakkeenomistajista ja heidän osakeomistuksestaan, osakkeiden merkintähinnasta ja niiden maksuajasta, sekä tieto hallituksen jäsenistä. Osakeyhtiön perustamissopimukseen tulee myös liittää osakeyhtiön yhtiöjärjestys, jossa määrätään kaikista yhtiön toimintaa koskevista säännöistä.

5,00 €

(sis. alv 24 %)

Asiaryhmään kauppa ja vuokra kuuluvat asiakirjat

Asiakirjaryhmästä löydät erilaiset vuokrasopimukset sekä yksityisliikkeen kauppa koskevat asiakirjat

Yksityisliikkeen kauppakirja

Yksityisliikkeen kauppakirja


Yksityisliikkeen (toiminimi, yksityinen elinkeinonharjoittaja) myynnissä siirtyy koko myyjän henkilökohtaisesti harjoittama liiketoiminta uudelle omistajalle, eli ostajalle. Samantyyppinen asia tulee kysymykseen, mikäli yritys, esimerkiksi osakeyhtiö, myy kokonaisena yhden liiketoiminnan osakokonaisuuden. Kaupan hinta tulee määritellä sekä omaisuuden, että mahdollisen liikearvon perusteella.

Liiketoimintakaupassa on tärkeä määritellä kaupan kohde mahdollisimman tarkasti. Ostajalle ei kaupassa siirry vastuita, mistä ei ole erikseen sovittu, elleivät ne ole lakiperusteisia. Myyjä on edelleen vastuussa veloista tai muista vastaavista, ellei häntä ole erikseen vapautettu vastuusta.

5,00 €

(sis. alv 24 %)